Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 633/2007 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll for flygemeldinger med sikte på underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter)

Commission Regulation no 633/2007 of 7 June 2007 laying down requirements for the application of a flight message transfer protocol used for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2011)

Sammendrag av innhold
Forordningsutkastet endrer forordning (EF) nr. 633/2007 og er hjemlet i basisforordning (EF) nr. 552/2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen). Formålet med forordning (EF) nr. 633/2007 er å bedre flysikkerheten og bidra til økt koordinering og samarbeid mellom lufttrafikktjenesteytere i Europa ved å inkorporere felles systemer, komponenter og prosedyrer i det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Det følger av basisforordningen artikkel 10 (2) at alle systemer og komponenter skal oppfylle de grunnleggende krav nedfelt i forordningen innen 20. april 2011. Tilsvarende er det i forordningen (EF) nr. 633/2007 et krav om at alle European air traffic management network systems (EATMN) skal være i overensstemmelse med forordningen innen denne datoen, jf. artikkel 8 nr.3.

Forordning (EF) 633/2007 krever at tjenesteyterne inkorporer kompatible overføringsprotokoller i datasystemene sine. Formålet er å sikre effektiv informasjonsveksling av flygedata mellom lufttrafikktjenesteenhetene. Innføringen av forordningen må sees i sammenheng med utviklingen av eksisterende og ny teknologi innenfor data - og informasjonsutveksling i lufttrafikktjenesten, og særlig utviklingen av et felles IP-nett i Europa.

I tillegg til forordningen er det utgitt fellesskapsspesifikasjoner med nærmere tekniske beskrivelser. Fellesskapsspesifikasjonene har status som "Acceptable Means of Compliance". Er operatører i overensstemmelse med fellesskapsspesifikasjonene er det en rettslig presumsjon for at samvirkingskravene er oppfylt.

For å oppfylle kravene i punkt 6 i anneks 1 til forordning (EF) nr. 633/2007 må enkelte av medlemsstater gjennomføre et eller flere av følgende tiltak:

• oppdatere internett protokollen (IP) sin
• oppdatere datasystemene sine
• endre nettverksstrukturen sin

Endringer:

I følge Single Sky komiteens estimater kan tiltakene medføre betydelige kostnader for berørte medlemsstater om de skal gjennomføres innen tidsfristen 20. april 2011. I forordningsutkastet foreslås det derfor å tillate følgende overgangsordninger for å begrense kostnadene/ spre kostnaden over tid:

• forutsatt at medlemsstaten koordinerer implementeringen av en overføringsprotokoll med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1032/2006, kan medlemsstaten gis en forlenget gjennomføringsfrist med hensyn til anneks 1 til 31. desember 2012. Forordning (EF) nr. 1032/2006 krever at lufttrafikktjenesteyterne utvikler systemer som automatisk utveksler data om notifisering, koordinering og endringer i flygninger
• forutsatt at medlemsstatene har inngått bindende avtaler om utviklingen av en overføringsprotokoll eller har utviklet en overføringsprotokoll før forordningen trådte i kraft, og som ikke oppfyller kravene i punkt 6 til anneks 1, kan medlemsstatene benytte denne internettprotokollen frem til 31. desember 2014
• forutsatt at medlemsstatene har inngått bilaterale avtaler om implementeringen av en overføringsprotokoll som nevnt i artikkel 1(2) (a) og (b), kan medlemsstatene benytte denne internettprotokollen frem til 31. desember 2014.

I tillegg er det i forordningen tatt inn en bestemmelse som sier at medlemsstatene, innen 20. april 2011, skal gi kommisjonen detaljert tilbakemelding om hvilke grep medlemsstatene har tatt for å gjennomføre forordning (EF) nr. 633/2007.

Merknader
Forordning (EF) nr. 633/2007 er gjennomført i norsk rett i forskrift av 14. mai 2007, nr. 513, §2.

Forordningsutkastet gir medlemsstatene en utvidet frist for gjennomføring av forordning (EF) nr. 633/2007 og vil ha positive økonomiske konsekvenser for tjenesteyterne.

Forordningsutkastet forventes ikke å få rettslige konsekvenser for Norge.

Endringene i forordning (EF) nr. 633/2007 vil verken få økonomske eller administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Det har ikke vært gjennomført en formell høring.

Avinor har gitt Luftfartstilsynet positiv tilbakemelding med hensyn til forordningsutkastet. De vil i stor grad benytte seg av overgangsordningene som forordningsutkastet åpner for.

Vurdering
Avinor planlegger å implementere overføringsprotokoller som tilfredsstiller kravene til forordning (EF) nr. 633/2007 samtidig med tilstøtende medlemsstater. Et effektivt samarbeid i Nord-Europa forutsetter at tjenesteytere har like systemer for informasjonsutveksling. Det er derfor viktig at implementeringsprosessen skjer i et en nært samarbeid mellom tjenesteyterne.

Konklusjon: Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Ønsket om lenger tid til å gjennomføre kravene i Kommisjonsforordning 633/2007 kom fra den rådgivende gruppen "Industry Consultation Board".

Saken har vært behandlet på tre møter i Single Sky komiteen; i juli, september og desember 2010.

Forordningsutkastet er godkjent av Single Sky komiteen i desember 2010 ved skriftlig votering.

EØS-notatet er nå godkjent i departementet og blir publisert i notatbasen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 335-341
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2008
Anvendes fra i Norge
01.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0633
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro