Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1128 av 1. juli 2019 om tilgangsrett til sikkerhetstilrådinger og svar som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, og om oppheving av beslutning 2012/780/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1128 of 1 July 2019 on access rights to safety recommendations and responses stored in the European Central Repository and repealing Decision 2012/780/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 376/2014 etablerer felles bestemmelser om rapportering, analysering og oppfølging av luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser i sivil luftfart. Forordningens artikkel 8 (1) pålegger EU-Kommisjonen å administrere det europeiske sentrale datalageret.

Det europeiske sentrale datalageret inneholder rapporter om ulykker og hendelser i sivil luftfart i samsvar med forordning (EU) 376/2014 (rapporteringsforordningen), og sikkerhetstilrådninger og svar på disse etter forordning (EU) 996/2010 (undersøkelsesforordningen). Artikkel 10 i rapporteringsforordningen begrenser tilgangen til rapporter om luftfartsulykker og -hendelser lagret i det europeiske sentrale datalageret, da disse er konfidensielle.

Sikkerhetstilrådninger er implisitt offentlige da de ofte utgjør konklusjonen i undersøkelsesrapporter fra havarikommisjonene, som etter undersøkelsesforordningen er offentlige. Det er et begrunnet behov for å gi offentlig tilgang til sikkerhetstilrådninger og svar fra de som tilrådningen retter seg mot, på grunn av det overgripende formålet med undersøkelsesforordningen og rapporteringsforordningen som er å redusere antallet luftfartsulykker og å formidle funn i forbindelse med luftfartsulykker og -hendelser. Kommisjonen har derfor foreslått at det skal gis offentlig tilgang til sikkeherhetstilrådninger og svar på disse som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, gjennom en offentlig internettside, jf. artikkel 2. Denne tilgangen omfatter ikke hendelsesrapporter som en lagret i databasen.

Innholdet i sikkerhetstilrådningenen og svarene på disse skal ikke benyttes til å fordele skyld eller ansvar. Dette samsvarer med bestemmelsene i rapporteringsforordningen artikkel 16 og undersøkelsesfororodningen artikkel 17.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EU) 376/2014, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Forordning (EU) 376/2014 er gjennomført i luftfartsloven. Gjennomføringsbestemmelser til denne forordningen er tatt inn i norsk rett i forskrift 1. juli 2016 nr. 868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og hendelser mv. (BSL A 1-3). Den nye forordningen gjennomføres ved endring av samme forskrift. Forordningen tilhører derfor gruppe 2.

Rettsakten opphever kommisjonsbeslutning 2012/780/EU som er gitt med hjemmel i forordning (EU) 996/2010. Kommisjonsbeslutningen er gjennomført i forskrift 7. juli 2016 nr. 906 om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart (BSL A 1-4) § 2, og bestemmelsen må således oppheves gjennom en endring av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger standardprosedyren.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen innebærer at det gis offentlig tilgang til sikkerhetstilrådninger og svar på disse, gjennom publisering av informasjonen på en offentlig internettside. Dette er en utvidelse av tilgangen til denne informasjonen sammenliknet med kommisjonsbeslutning 2012/780/EU, hvor kun sikkerhetstilrådningene var offentlige og ikke svarene på sikkerhetstilrådninger. Forslaget samsvarer med holdningen til Statens havarikommisjon for transport. Samferdselsdepartementet har uttrykt at beslutningen er i tråd med norsk politikk på området.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonen utarbeidet et forslag til kommisjonsbeslutning som ble diskutert i EASA-komiteen 27.-28. februar 2019. Forslaget ble i etterkant av møtet sendt til medlemsstatene for skriftlig avstemming, som resulterte i et positivt resultat. Beslutningen ble vedtatt av kommisjonen 1. juli 2019 og trådte i kraft i EU 22. juli 2019. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 7. februar 2020 og er 19. februar 2020 gjennomført i forskrift 1. juli 2016 nr. 868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og hendelser mv. (BSL A 1-3).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.07.2019
Anvendelsesdato i EU
22.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2020
Anvendes fra i Norge
19.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro