Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2014 av 26. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser av landbruksbedriftenes struktur og en undersøkelse av produksjonsmetoder i landbruket når det gjelder listen over de kjennetegn som skal innsamles i 2016-undersøkelsen av landbruksbedriftenes struktur

Commission Regulation (EU) No 715/2014 of 26 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards the list of characteristics to be collected in the farm structure survey 2016

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1166/2008 indeholder bestemmelser om et program for undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur indtil 2016.

(2) Det er nødvendigt at indsamle data til overvågning af gennemførelsen af foranstaltninger i forbindelse med revisionen af den fælles landbrugspolitik efter 2013. Derudover er det nødvendigt at indsamle data til overvågning af gennemførelsen af foranstaltninger i forbindelse med udvikling af landdistrikterne.

(3) Der mangler statistiske oplysninger om brugen af næringsstoffer, kunstvanding og produktionsmetoder i landbruget, der er knyttet til strukturelle data på enkeltbedriftsniveau. Det er derfor nødvendigt at forbedre indsamlingen af oplysninger om brug af næringsstoffer, vandforbrug og landbrugsproduktionsmetoder på landbrugsbedrifter, tilvejebringe supplerende statistikker til udvikling af landbrugsmiljøpolitikken og forbedre kvaliteten af landbrugsmiljøindikatorerne.

(4) Ændringen af listen over kendetegn bygger på princippet om, at den samlede byrde fortsat skal være afbalanceret, således at variabler, som er forældede som følge af ændringer i den relevante lovgivning, udgår, og en række variabler udelades på engangsbasis i 2016, mens andre tilføjes, primært på grund af voksende og ændrede behov for statistiske oplysninger om landbruget i forbindelse med den nye fælles landbrugspolitik på vej mod 2020, der bl.a. tager sigte på forbedring af dens miljøresultater, hvorved der opstår behov for landbrugsmiljøoplysninger, og idet der også tages hensyn til, at niveauet for EU's finansielle tilskud til undersøgelsen er konstant.

(5) Forordning (EF) nr. 1166/2008 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.06.2014
Anvendelsesdato i EU
18.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro