Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1272 av 29. juli 2019 om korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om fastsettelse av unionslisten over ny mat og gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 om godkjenning av utvidelse av bruksbetingelser for betaglukaner fra gjær som ny mat-ingrediens i henhold til forordning (EF) No 258/97

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1272 of 29 July 2019 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods and Implementing Decision (EU) 2017/2078 authorising an extension of use of yeast beta-glucans as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning korrigerer feil i unionslisten for ny mat. Det gjelder betegnelsen for ekstrakt av Echinacea purpuera fra cellekulturer i forordning (EU) 2017/2470 og spesifikasjoner for ny mat-ingrediensen «betaglukaner fra gjær» i forordning (EU) 2017/2078.

Det er feil i det oppførte navnet på cellekulturen for Echinacea purpuera. Cellekulturens navn som står oppført er HTN®Vb og skal endres til EchiPure-PC™. Endringene i cellekulturens navn vil medføre endringer i vedlegg I i tabell 1 og tabell 2 i forordning (EU) 2017/2470.

For ny mat-ingrediensen «betaglukaner fra gjær» er det feil i måleenhetene som oppgis for spesifikasjonene for tungmetaller (bly, arsen, kvikksølv og kadmium) i forordning (EU) 2017/2470 og forordning (EU) 2017/2078. Det er oppført mg/g og denne endres til mg/kg for tungmetallene. Endringene gjøres i vedlegg I i tabell 2 i forordning (EU) 217/2470 og vedlegg I i forordning (EU) 2017/2078.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1272
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro