Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/684 av 28. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/684 of 28 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food galacto-oligosaccharide

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid, som tidligere er godkjent som ny mat og oppført i unionslisten. Ny mat-ingrediensen kan etter dette tilsettes i flere nye matvarekategorier til den generelle befolkningen (spesifikke konfekt- og osteprodukter, smør og smørbart fett).

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 14. september 2021 at utvidet bruk av ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser.

Ved rettsakten endres bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), slik at ny mat-ingrediensen kan tilsettes de nye matvarekategoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.04.2022
Anvendelsesdato i EU
19.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet