Unionslisten over ny mat: korrigeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1559 av 26. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1559 of 26 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det inkluderes åtte godkjenninger av ny mat som falt ut ved en feil da unionslisten ble erstattet av en ny og korrigert liste ved forordning (EU) 2018/1023.

Forordning (EU) 2017/2470 som etablerer Unionslisten i henhold til forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat ble vedtatt 20. desember 2017, og inneholdt alle godkjenningene som ble gitt iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Forordning (EU) 2018/1023 korrigerte forordning (EU) nr. 2017/2470. Unionslisten ble erstattet av en ny og korrigert liste, hvor noen produkter som ikke var kommet med på den første listen var inkludert, og hvor det ble rettet opp tekniske feil. I mellomtiden ble det vedtatt åtte forordninger som godkjenner ny mat, eller endrer ny mat-godkjenninger som allerede er gitt. Disse endret også unionslisten. Men disse er imidlertid ikke lenger oppført i unionslisten over ny mat, da unionslisten ble erstattet av forordning (EU) nr. 2018/1023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.10.2020
Anvendelsesdato i EU
13.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1559
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro