Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/741 av 1. mars 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly som legeringselement i kobber

Commission Delegated Directive (EU) 2018/741 of 1 March 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead as an alloying element in copper

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2018)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 6(c) i vedlegg III vedrørende bruk av opp til 4 vektprosent bly i kobberlegeringer. Bly i kobberlegeringer har en sponbrytende og smørende funksjon og tilfører den ferdige komponent bestemte egenskaper, f.eks. korrosjonsbestandighet.

Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet. Unntaket gis med definerte tidsfrister for de ulike kategorier for å fortsatt stimulere til innovasjon samtidig som det gjøres undersøkelser i forsyningskjeden for om mulig å begrense virkeområdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2018/1075 vil medføre endringer i punkt 6(c) i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten ble vedtatt 1. mars 2018 og publisert i Official Journal 18.mai 2018. Vedtatt og implementert i Produktforskriften med ikrafttredelse 4.12.18

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2018
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2019
Anvendelsesdato i EU
01.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 25-27
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2018
Anvendes fra i Norge
04.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0741
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro