Unntak for bruk av bly

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/310/EF av 21. april 2006 om om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly for å tilpasse vedlegget til den tekniske utvikling

Commission Decision 2006/310/EF of 21 April 2006 amending, for the purposes of adapting to the technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Innholdet av visse farlig stoffer i elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) reguleres i direktiv 2002/95/EF - RoHS-direktivet - Restrictions on Hazardous Substances. Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli 2006 Følgende produktgupper er omfattet: hvitevarer og andre husholdningsapparater, IT- og teleutstyr, forbrukerutstyr (brunevarer), belysningsutstyr og lyskilder, elektrisk og elektronisk verktøy, leketøy og fritids- og sportsutstyr, og salgs- og pengeautomater.

Gjennom vedtak 2006/310/EF tillates fortsatt bruk av bly i spesifikke bruksområder i noen bestemte produkter:
• Bly i rørlamper med silikatbelagte rør
• Blyhalogenid som lysemne i høyintensive utladningslamper (HID-lamper) for reprografi
• Bly som aktivator i lyspulver (1 vektprosent bly eller mindre) i utladningslamper – dels i utladningslamper som anvendes som solarielamper og som inneholder fosfor som for eksempel BSF – dels i spesiallamper som anvendes til lyskopiering, litografi,
insektsfeller, fotokjemiske prosesser og herdingsprosesser og som inneholder fosforer
som for eksempel SMS
• Bly i særlige sammensetninger som PbBiSn-Hg og PblnSn-Hg som hovedamalgam og
PbSn-Hg som hjelpeamalgam i kompaktlysstofflamper
• Blyoxid i glass som benyttes i glasslodding i for- og bakplater i flate flourerende lamper i billedskjermer med flytende krystaller (LCD).

Merknader
Visse komponenter og materialer som inneholder bly har det foreløpig vist seg vanskelig å finne fulllgode erstatninger for, eller helse- og miljøulempene ved disse alternativene er større enn fordelene. Bly kan derfor fortsatt benyttes i disse spesifikke bruksområder i noen helt bestemte produktgrupper inntil det finnes fullgode erstatninger. Dette kan også være produkter, primært lamper, hvor f eks det lave strømforbruket ved denne lampetypen er klart mer fordelaktig enn ulempene ved et forholdsvis lite forbruk av bly.

Bestemmelsene i direktiv 2002/95/EF er implementert i norsk regelverk gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse-og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av
kommisjonsvedtak 2006/310/EF vil kreve endringer i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeriog kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.04.2006
Anvendelsesdato i EU
18.05.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 270-271
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.06.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.06.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2008
Anvendes fra i Norge
06.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0310
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro