Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/736 av 27. februar 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk

Commission Delegated Directive (EU) 2018/736 of 27 February 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain electrical and electronic components containing lead in glass or ceramic

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2018)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 7(c)-I i vedlegg III vedrørende bruk av bly i glass og keramikk. Bly tilfører keramikk særlige dielektriske, piezoelektriske, pyroelektriske, ferroelektriske, halvleder- og magnetiske egenskaper i et bredt spektrum av anvendelser med hensyn til temperatur-, spendings- og/eller frekvensområder. Bly tilfører glas viktige egenskaber som lavere smelte- og blødgøringspunkter, som forbedrer bearbeideligheten, maskinbearbeideligheten og den kjemiske stabilitet osv. Blyholdig glass kan anvendes på mange områder, bl.a. som isolerings-, beskyttelses- og sikkerhetsglass, til bonding eller hermetisk lukning.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil blive tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet. For å unngå at anvendelsesområderne for unntakene i bilag III overlapper hverandre, presiseres det i den foreslåtte ordlyden, at anvendelser som er omfattet av unntak 34, utelukkes fra unntak 7.(c)-I. Unntaket gis med definerte tidsfrister for de ulike kategorier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2018/1079 vil medføre endringer i punkt 7(c)-I i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten ble vedtatt 27.februar 2018 og venter på publisering i Official Jour

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.02.2018
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2019
Anvendelsesdato i EU
01.07.2019
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2018
Anvendes fra i Norge
04.12.2018