Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009 av 18. desember 2009 om fastsettelse av kriterier for medlemsstatenes unntak fra de felles grunnleggende standarder for sikkerheten i sivile luftfart og vedtakelse av alternative sikkerhetstiltak

Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1254/2009 gir medlemsstatene anledning til, på visse vilkår, å gjøre unntak fra de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet gjennom å vedta alternative sikkerhetstiltak. De felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet er fastsatt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008 artikkel 4.Unntak etter forordning (EF) nr. 1254/2009 kan gjøres på lufthavner eller deler av lufthavner hvor trafikken er begrenset til en eller flere av de følgende kategorier:

1. fly med maksimum take-off vekt som er mindre enn 15.000 kg
2. helikopter uavhengig av vektgrense
3. flyvinger ifm. politarbeid
4. flyvinger ifm. brannslukking
5. flyvinger ifm. syketransport, nødssituasjoner eller redningsoperasjoner
6. flyvinger ifm. forskning og utvikling
7. flyvinger ifm. arbeid i luften
8. flyvinger ifm. humanitær hjelp
9. flyvinger utført av luftfartsselskap, flyfabrikanter eller vedlikeholdsselskap hvor verken passasjerer, bagasje, frakt eller post transporteres
10. flyvninger ifm. firma-anliggender med fly med største tillatte startvekt på mindre enn 45.500 kg som frakter egne ansatte og ikke-betalende passasjerer eller gods

Vilkårene for å kunne gi unntak etter forordningen er at medlemsstatene sørger for alternative sikkerhetstiltak som opprettholder et tilfredsstillende beskyttelsesnivå basert på en lokal risikovurdering.

Merknader
Forordning (EF) nr. 300/2008 er en del av EØS-avtalen. Etter gjeldende forordning (EF) nr. 2320/2002, kan Samferdselsdepartementet (SD), eventuelt Luftfartstilsynet (LT), vedta nasjonale sikkerhetstiltak på grunnlag av en lokal risikovurdering for lufthavner med et gjennomsnitt per år på to kommersielle flyginger per dag eller som utelukkende har allmennflyginger (GA-trafikk), eller der den kommersielle virksomheten er begrenset til luftfartøy med en tillatt startmasse på under 10 000 kg eller under 20 seter. EU-kommisjonen har tidligere uttalt at prinsippene om små lufthavner skal videreføres i nytt regelverk som gis med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008. SD og LT har vært representert i en arbeidsgruppe i regi av AVSEC - komiteen for å utarbeide forslag til unntak for små lufthavner/luftfartøy iht. forordning (EF) nr. 300/2008, uten at gruppen greide å enes om et felles forslag. EU-kommisjonens første forslag gikk ut på at det gjøres unntak for fly med maksimum take-off vekt mindre enn 10.000 kg, og et generelt unntak for helikopter. Allmenntrafikk (GA-trafikk) ble utelatt, bl.a. fordi at det på enkelte europeiske lufthavner med allmenntrafikk også utføres noe kommersiell trafikk (”business jet” ol.). I den vedtatte forordning (EF) nr. 1254/2009 er det blant annet satt grense for maksimum take-off vekt på 15 000 kg for fly og gitt et unntak for helikopter uavhengig av vekt. Allmenntrafikk er ikke regulert i forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
I stedet for å bruke vektgrense ønsket Luftfartstilsynet å skille mellom operasjoner som er tilgjengelig for allmennheten og som ikke er det, og lufthavner som har ervervsmessig godkjennelse og ikke har det.

Avinor har etablert et "security-regime" der alle lufthavnene omfattes av samme securityregler.

Med hensyn til medlemsstatenes mulighet til å gjøre unntak for helikoptertrafikk påpekte Luftfartstilsynet at det finnes ruteflygninger med helikopter. unntaket for helikopter, kunne LT heller ikke støtte forslaget ut i fra at det finnes ruteflygning med helikopter som er tilgjengelig for allmennheten. Denne uttalelsen er også relevant i relasjon til forslaget til unntak for "corporate aviation" med luftfartøy mindre enn 45.500 kg, dvs. ikke kommersielle transporter som skal utføres på nærmere bestemte vilkår. European Business Aviation Association (EBAA) har gått imot dette forslaget, også forslaget om 15.000 kg, ettersom EBAAs flyflåte vil måtte forholde seg til 27 forskjellige sett av "security-regimer".

SD spurte LT høsten 2008 hvor vektgrensene og lignende eventuelt bør settes, for å unngå at antallet lufthavner i Norge (i security sammenheng) øker som følge av en ny definisjon av hva som er å anse som en lufthavn. (I forordning (EF) nr. 2320/2002 er en ”lufthavn” definert som ethvert område i en medlemsstat som er åpen for kommersiell lufttransport. I den nye forordningen (EF) nr. 300/2008 er virkeområdet utvidet til å gjelde alle lufthavner med sivil luftfart innenfor EU/EØS-området.) LT har opplyst at det ikke vil være noen forskjell i antallet lufthavner som berøres om vektgrensen er 5700 kg eller 10.000 kg.Forordning (EF) nr. 1254/2009 vil bli gjennomført i norsk rett ved revisjon av forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Vurdering
Forordningen om unntak for små luftfartøy/lufthavner er ment å skulle gi medlemslandene et handlingsrom til å bestemme ”innenfor eget hus”, dvs. at norske myndigheter vil kunne avgjøre hva som er nødvendige sikkerhetstiltak på de små lufthavnene/luftfartøyene som omfattes av forslaget. Forordningen er ansett å være akseptabelt for å ivareta norske interesser. Det er i stor grad en videreføring av det unntaket som gjelder idag for små lufthavner. Norsk myndigheter plikter følgelig å stille nasjonale sikkerhetskrav som avspeiler risikoen knyttet til de aktuelle lufthavnene. Hva angår de økonomiske og administrative kostnadene ved forslaget, antas de å være omtrent som etter forordning (EF) nr. 2320/2002.

Konklusjon: Rettsakten er EØS-relevant.

Andre opplysninger
EU Parlamentet har i en resolusjon av 3. februar 2009 laget en agenda ".. for Sustainable Future in General and Business Aviation (2008/2134 (INI))". Der tas det bl.a. til orde for at lovgivere må ha kunnskap om denne virksomheten når den gjøres til gjenstand for nye reguleringer.

Status
SD har den 4. januar 2010 mottatt såkalt Standard Sheet fra EFTA sekretariatet med frist til 15. februar 2010 for besvarelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2009
Anvendelsesdato i EU
08.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 114-114
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.10.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro