Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 2007 om endring av rådsdirektiv 78/855/EØF og 82/891/EØF med hensyn til kravet om utarbeiding av rapport fra en uavhengig sakkyndig ved fusjon eller deling av allmennaksjeselskaper

Directive 2007/63/EC of 13 November 2007 of the European Parliament and the Council amending Council Directives 78/855/EEC and 82/891/EEC as regards the requirement of an independent expert’s report on the occasion of merger or division of public limited liability companies

Siste nytt

Parlamentsbehandling av EØS-komitevedtak fullført (ikrafttredelse 1.12.2009)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet følger opp "A strategic review of better regulation in the European Union" av 14. november 2006, KOM (2006)689, samt "Action Programme for Reducing Administrative burdens in the European Union" 24. januar 2007, KOM (2007)23.

Direktivet innfører en ny nr. 4 i artikkel 10 i direktiv 1978/855/Ef om fusjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar, som gjør unntak fra kravet i artikkel 10 til at uavhengige eksperter skal gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skrfitlig rapport tik aksjeeierne. Unntaket gjelder i tilfelle der alle aksjeeeierne (med stemmerett) i selskapene som er involvert i fusjonen, er enige om dette. Videre gjøres enkelte redaksjonelle endringer i artikkel 11 som følge av dette nye unntaket.

Artikkel 10 i direktiv 1982/891/EF om fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar inneholder i allerede i dag et tilsvarende unntak. I dette direktivet gjøres bare enkelte redaksjonelle endringer i artikkel 10.

Vurdering
Justisdepartementet sendte 13. april 2007 direktivforslaget fra Kommisjonen på høring. NHO og Nærings- og handelsdepartementet ga uttrykk for støtte. For øvrig var det ingen høringsinstanser som hadde merknader. Forslag til regler til gjennomføring av direktivet ble sendt på høring 17. april 2008 med høringsfrist 17. juni 2008.

Direktivet gir mulighet for en viss forenkling for selskapene i en fusjonssituasjon.

Endringsdirektivet krever endringer i § 13-10 i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper, ved at unntaket i den endrede artikkel 10 i direktiv 1978/855/Ef må gjennomføres i norsk rett.

Direktivet er EØS relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen 25. april 2008.  Direktivet er gjennomført i allmennaksjeloven ved endringslov 19. desember 2008 nr. 113.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.03.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2007
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2008
Anvendelsesdato i EU
31.12.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 450-451
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.08.2008
Høring
Høring publisert
22.08.2008
Høringsfrist
17.06.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro