Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/292/EF av 24. mars 2009 om betingelsene for at plastkasser og -paller kan unntas fra de bestemmelser om konsentrasjonsnivåer for tungmetaller som er fastlagt i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Commission Decision 2009/292/EC of 24 March 2009 establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket ble vedtatt i EU 24. mars 2009, og gjelder unntak for plastkasser og -paller fra kravene til tungmetallkonsentrasjoner fastsatt i direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall. Vedtaket er en videreføring av Kommisjonsvedtak 1999/177/EF. Rådsdirektiv 94/62/EF (innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 67/95/EC) fastsetter i artikkel 11 ulike grenser for totalverdien av bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom i emballasje. Direktivet fastlegger også at Kommisjonen kan gi unntak fra reglene på bestemte vilkår. Ved kommisjonsvedtak 2009/292/EF fastsettes det unntak fra verdigrensene for kasser og paller i plastmateriale hvor gjenvunnet materiale fra tilsvarende plastkasser og -paller er benyttet i produksjonen. Dette vil si at det ikke skjer en tilføring av de aktuelle stoffene. Vedtaket er gjort for å gi bransjen tid til å få skiftet ut de plastkasser og paller dette gjelder. Beslutningen viderefører bestemmelsene i Kommisjonsvedtak 99/177/EF, men gjelder nå på ubestemt tid. Etter fem år vil Kommisjonen vurdere hvordan systemet etter denne beslutningen fungerer og hvilke fremskritt som er gjort med hensyn til utfasing av nevnte typer plastkasser og paller. Kommisjonsvedtaket vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

Merknader
Kommisjonsvedtak 99/177/EF ble gjennomført i norsk rett 21. desember 2005 ved endring av Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-15. Unntaket for kasser og paller i plastmateriale hvor gjenvunnet materiale fra tilsvarende plastkasser og paller ble benyttet i produksjonen trådte ikraft 1. januar 2006, og gjaldt til og med 8. februar 2009, jf § 2-15 c). Dette unntaket ble ikke fornyet eller forlenget ved utløpsdatoen, og formuleringen i produktforskriften ble derfor fjernet. Gjennomføring av Kommisjonsvedtak 2009/292/EF vil kreve endring av produktforskriften § 2-15 annet ledd ved at man gjeninnfører pkt c) om unntak for plastkasser og –paller, denne gangen uten tidsbegrensning. Kommisjonsvedtaket vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen ble behandlet i spesialutvalg for miljø 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsvedtaket ble vedtatt i EU 24. mars 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.03.2009
Anvendelsesdato i EU
10.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2013
Anvendes fra i Norge
02.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro