Unntaksbestemmelser for bedriftsregistre til statistiske formål

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/252/EF av 11. mars 2009 om unntak fra visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om etablering av et felles rammeverk for bedriftsregistre til statistiske formål

Commission Decision 2009/252/EC of 11 March 2009 concerning derogations from certain provisions of Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.3.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 177/2008 blev der fastlagt en ny fælles ramme for virksomhedsregistre udelukkende til statistiske formål for at sikre en harmoniseret udvikling af virksomhedsregistre.

(2) I henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 177/2008 kan Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat indrømme en undtagelse i en overgangsperiode indtil den 25. marts 2010, når virksomhedsregistre kræver en omfattende tilpasning. For landbrug, skovbrug og fiskeri, offentlig administration og forsvar samt lovpligtig socialsikring og for de yderligere kendetegn, der vedrører grupper af foretagender, kan Kommissionen på en medlemsstats anmodning indrømme en undtagelse i en overgangsperiode indtil den 25. marts 2013.

(3) Nogle medlemsstater har anmodet om sådanne undtagelser.

(4) Det synes berettiget at indrømme disse undtagelser, da medlemsstaternes anmodninger er foranlediget af et legitimt behov for at fortsætte tilpasningen af deres dataindsamlingssystemer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
10.04.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet