Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/377/EU 7. juli 2010 om fritakelse for Estland fra visse forpliktelser til å gjennomføre rådsdirektiv 66/402/EØF og direktiv 2002/57/EF når det gjelder Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L.

Commission Decision 2010/377/EU of 7 July 2010 releasing Estonia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L.

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten retter seg bare mot Estland. Rettsakten fastsetter at Estland fritas fra forpliktelsen til å gjennomføre alle bestemmelser i rådsdirektiv 66/402/EØF om omsetning av såvare av korn når det gjelder busthavre (Avena Strigosa Schreb.) og bestemmelsene i rådsdirektiv 2002/57/EF når det gjelder svartsennep (Brassica nigra (L.) Koch og solsikke (Helianthus annuus L.). Unntatt er bestemmelsene om at omsetning av slik vare ikke pålegges andre handelsrestriksjoner enn det som fremgår av direktivene. Rettsakten er fastsatt i henhold til en generell bestemmelse i direktiv 66/402/EØF og direktiv 2002/57/EF om muligheten for slike unntak. Rådsdirektivene som ligger til grunn for vedtaket gjelder såvare av korn og såvare av olje- og fibervekster. Av ulike årsaker, oftest av klimatiske hensyn, er det ikke aktuelt å dyrke alle artene omfattet av direktivene i alle medlemsstatene. Det er derfor også lite aktuelt å produsere såvare. Det er naturlig og hensiktsmessig at det finnes en ordning som gjør det mulig ikke å gjennomføre felles EU-bestemmelser i et land der en art ikke dyrkes eller at dyrkingen er av ubetydelig økonomisk omfang.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i regelverk. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2010
Anvendelsesdato i EU
28.07.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 570-570
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0377
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro