Unntaksbestemmelser for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 i Milano

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/329 av 2. mars 2015 om et unntak fra Unionens dyre- og folkehelsebestemmelser om innførsel i Den Europeiske Union av animalske næringsmidler bestemt til EXPO Milano 2015 i Milano (Italia)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.4.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

I Milano, Italia, skal det i perioden 1. mai - 31. oktober 2015 holdes en internasjonal utstilling ved navn "EXPO Milano 2015". Det sentrale temaet i denne utstillingen skal være «Feeding the planet – Energy for life», og det forventes at rundt 150 land vil delta. På grunn av temaet vil tredjeland ha behov for å introdusere sine matvarer, deriblant animalske produkter, på utstillingen.

Ikke alle tredjeland som deltar på utstillingen er autoriserte til å eksportere animalske produkter til Unionen. På bakgrunn av dette trenger man å gjøre visse endringer av de import- og hygienereglene som gjelder for animalsk mat. Endringene vil gjelde i utstillingsperioden. Endringene er som følger:

Når det gjelder dyrehelseperspektivet, må alle dyrehelsekrav i dagens import- og transittregelverk oppfylles. Dette gjøres for å beskytte Unionen dyrehelsestatus.

Når det gjelder folkehelseperspektivet, kan produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland (unntatt muslinger i alle former) importeres til EXPO Milano 2015 uten å oppfylle alle kravene i Unionens importregelverk. Det er under forutsetning at produktet oppfyller det aktuelle tredjelandets hygieneregelverk og er godkjent for human konsumpsjon i det landet. Dette vurderes da slik at folkehelserisikoen ved å spise disse produktene på utstillingen, tilsvarer risikoen når en reisende fra Unionen besøker det aktuelle tredjelandet. Den italienske myndigheten skal i tillegg sikre at produkter som importeres til utstillingen ikke konsumeres eller blir markedsført utenfor EXPO Milano sitt område og at ansatte på utstillingen er kjent med at produktene ikke oppfyller Unionens importkrav.

For å redusere risikoen det innebærer å tillate import av animalske produkter som ikke oppfyller alle krav i Unionens regelverk, skal det føres streng kontroll med produktene. Produktene skal også være sporbare i alle ledd av transport, lagring, levering og destruksjon. Til dette skal Unionens felles database TRACES (Trade Control and Expert System) brukes. Produktene skal så langt det er mulig transporteres direkte til utstillingen (eller via tollager), og den strenge kontrollen skal foregå inntil produktene har blitt konsumert eller behandlet som avfall, slik at det ikke kan bli markedsført i Unionen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer ikke eksisterende norske forskrifter, men fastsettes som en egen tidsbegrenset forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Produkter av animalsk opprinnelse som ankommer norske tollstasjoner ment for EXPO Milano 2015, skal behandles lik som andre importerte produkter. Rettsakten anses derfor å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gjør det mulig å arrangere en internasjonal utstilling med trygg mat fra tredjeland og anses derfor som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Vedtatt i EU 14. januar 2015. Publisert Official Journal 3. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
01.03.2015
Opphører å gjelde
31.10.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.05.2015
Anvendes fra i Norge
13.05.2015