Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 267/2010 av 24. mars 2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden i forsikringssektoren

Commission Regulation (EU) No 267/2010 of 24 March 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2010)

Sammendrag av innhold
Traktaten artikkel 101 nr. setter forbud mot avtaler og samarbeid som har som formål eller er egnet til å vri konkurransen. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt. Tidligere forutsatte et unntak etter artikkel 101 nr. 3 et formelt vedtak av Kommisjonen, enten ved enkeltvedtak eller ved unntak for bestemte grupper/typer avtaler, såkalte gruppefritak. Etter ikrafttredelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003, gir art. 101 nr. 3 et automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom vilkårene er oppfylt. Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig iht. art. 101. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler. Kommisjonen supplerer i betydelig grad gruppefritakene med omfattende retningslinjer for håndhevingen av artikkel 101. Retningslinjene binder Kommisjonen i dens håndheving av regelverket.

Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53.

Forordning (EF) nr. 358/2003, som utløp 31. mars 2010, fastsatte gruppefritak for visse typer avtaler på forsikringssektoren. Gruppefritaket omfattet følgende typer samarbeid:

• felles beregninger, tabeller og undersøkelser
• standardforsikringsvilkår og modeller
• felles dekning av visse risikotyper (forsikringspooler)
• sikkerhetsutstyr.

Kommisjonen vedtok 24. mars 2010 et nytt gruppefritak for forsikringsektoren. Kommisjonen har irevisjonsprosessen gjennomført omfattende undersøkelser av forsikringsmarkedet, herunder konsultasjoner med aktørene i forsikringsmarkedet. Kommisjonen vedtok også en rapport til Rådet og Europaparlamentet 24. mars 2009. Kommisjonen har kommet til at avtaler om standard forsikringsvilkår og avtaler om sikkerhetsutstyr ikke er særskilte for forsikringssektoren, og at det i andre sektorer ikke har vært behov for et gruppefritak for slikt samarbeid. Kommisjonen finner derfor at det ikke er grunnlag for å videreføre gruppeunntaket for disse avtaletypene. Kommisjonen vurderer imidlertid å utvide omtalen av standardiseringssamarbeid i de generelle retningslinjene for horisontalt samarbeid til også å omfatte sikkerhetsutstyr i forsikringssektoren. Derimot har Kommisjonen funnet at det er grunnlag for å videreføre det sektorspesifikke gruppefritaket for så vidt gjelder felles beregninger, tabeller og undersøkelser og felles dekning av visse risikotyper (pooler), som er særskilte for forsikringssektoren. Den nye forordningen viderefører gruppeunntaket på disse områdene, med visse innstramninger. For felles beregninger, tabeller og undersøkelser kan f.eks. informasjon bare utveksles der det er "nødvendig". For forsikringspooler endres bringes bl.a. beregningen av markedsandeler i samsvar med hva som gjelder i andre generelle og sektorspesifikke konkurranseregler.

Merknader
Konkurransetilsynet har gjennomført høringer av Kommisjonens rapport til Rådet og Europaparlamentet og utkast til nytt gruppefritak.

Forordning (EF) nr. 358/2003 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XIV og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen. Vedtagelsen av det nye gruppeunntaket for forsikring, som erstatter forordning (EF) nr. 358/2003, innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Sakkyndige instansers merknader
FAD støtter Kommisjonens vurdering. Det er ikke identifisert særnorske problemstillinger.

Vurdering
Gruppefritaket for forsikringsavtaler er EØS-relevant.

Status
Kommisjonen vedtok det nye gruppefritaket 24. mars 2010. Forordningen trådte i kraft 1. april 2010.

Utkast til EØS-komitévedtak er oversendt Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 365-371
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0267
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro