Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til øvre grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

Commission Regulation (EU) 2019/1869 of 7 November 2019 amending and correcting Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for certain undesirable substances in animal feed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2019)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2002/32/EF, vedlegg I inneholder en liste over grenseverdier for uønskede stoffer i fôrtilsetningsstoffer, fôrmidler og fôrblandinger. Overskridelse av grenseverdiene medfører forbud mot bruk.

Endinger i del I: Uønskede forurensende stoffer og nitrogenforbindelser

Endringen gjelder økt grenseverdi for totalarsen i fôrmidlene leonardite og torv (peat) fra 2 til 5 mg/kg (12% tørrvekt) på bakgrunn av data om innhold av arsen som viser at det er problematisk å overholde nåværende grenseverdiene for fôrmidler. Arsen forekommer naturlig i miljøet. Torv brukes blant annet i bingen til smågris, og leonardite er en mellomting mellom torv og kull, og brukes som bærestoff i premikser. Det er også inkludert at ved anmodning fra kompetent myndighet (Mattilsynet i Norge) må virksomheten legge fram analyser som viser at innholdet av uorganisk arsen er lavere enn 2 mg/kg. Uorganisk arsen er den giftige formen for arsen.

Fôrtilsetningsstoffet dimangankoridtrihydrioksid er inkludert i listen over tilsetningsstoffer med en grenseverdi på 50 mg/kg totalarsen (12% våtevekt). Tilsetningsstoffer generelt har en grenseverdi på 30 mg/kg arsen (12% våtevekt). Bakgrunner er data som viser at innholdet av arsen ligger tett på den nåværende grenseverdien for dette tilsetningsstoffet.
Fôrmidler av «tunfisk (Thunnus spp, Euthynnus spp, Katsuwonus pelamis) og produkter framstilt av dette som er beregnet på produksjon av fôrblandinger til hunder katter, akvariefisk og pelsdyr» fjernes fra listen over fôrmidler med grenseverdi for kvikksølv. Disse fôrmidlene kommer nå under «fôrmidler av fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som er beregnet på produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr». For denne gruppen er grenseverdien for kvikksølv økt fra 0,5 mg/kg til 1,0 mg/kg (våtvekt). Dette for å sikre at rester fra næringsmiddelproduksjon av fisk og akvatiske dyr kan benyttes som fôrmidler til disse dyrene. Samtidig settes samme grenseverdi for boksevåtfôr til hund og katt framstilt av fisk og akvatiske dyr som for fôrblandinger til disse dyrene på 0,3 mg/kg (12% våtvekt). Dette fordi boksevåtfôr fôres som det er uten å blandes med andre fôrmidler, og dermed får samme grenseverdi som annet fôr som fôres som det er til dyrene (fôrblandinger).

Grenseverdien for fluor i fôrmidler av kalkholdige marine alger økes fra 1000 mg/kg til 1250 mg/kg (12% våtvekt). Overvåkingsdata viser at kalkholdige marine alger ofte overskrider grenseverdien på 1000 mg/kg fluor.

Direktiv 2002/32/EF ble sist endret i 2017 (forordning (EU) nr. 2017/229), da ble grenseverdien for bly i kalkrike marine skjell (15 mg/kg) ble ved en feil slettet. Dette blir nå rettet. Tilsetningsstoffet di-kobber oksid fikk også feil navn, og det blir nå rettet til kobber (I) oksid.

Endringer i del III: Naturlige plantegifter

Grenseverdien for den naturlige plantegiften fri gossypol i fôrmidlet bomullsfrø økes fra 5000 mg/kg til 6000 mg/kg (12% våtvekt).

Endinger i del V: Dioksiner og PCB

Grenseverdien for dioksiner og dl-PCB utvides til å gjelde alle bindere og antiklumpemidler. Grenseverdien på 0,75 WHO-PCDD/F-TEQ/kg (12% våtvekt) for dioksiner og dl-PCBer gjelder i dag for noen tilsetningsstoffer i gruppene bindere og antiklumpemidler (kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse). Grenseverdien utvides nå til å gjelde alle bindere og antiklumpemidler. Bakgrunnen for at det ikke var satt grenseverdi for dioksiner og dl-PCB for alle teknologiske tilsetningsstoffer i gruppene bindere og antiklumpemidler, var at det ikke var påvist problemer med dioksiner og dl-PCB i alle typer av disse produktene. Men i det siste er det funnet dioksiner i flere av disse tilsetningsstoffene, bla. i bentonite.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om fôrvarer, vedlegg I. Uønskede stoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2020
Anvendes fra i Norge
25.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1869
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro