Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/786 av 19. mai 2015 som definerer akseptabilitetskriterier for detoksifiseringsprosesser for produkter tenkt brukt til fôr slik det kreves i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF

Commission Regulation (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten følger standardprosedyren.

Fôrvarer med for høyt innhold av uønskede stoffer, angitt i vedlegg 1 i direktiv 2002/32/EF, er forbudt å bruke. Direktivet åpner imidlertid for at fôrvarer med innhold av uønskede stoffer iflg. vedlegg 1 kan behandles etter gitte kriterier, for å fjerne forurensningene, så de samsvarer med kravene til innhold av uønskede stoffer fastsatt i direktivet. Det har gått lang tid før kriteriene for akseptable detoksifiseringsprosesser er fastsatt, de er omtalt i 2002/32/EF. Nå foreligger de i en forordning, slik at gjennomføringen bli ensartet i hele EØS-området.

Detoksifisering omfatter ikke vanlig behandling som vasking, skrelling, sortering eller annen mekanisk fjerning av forurensninger fra det kontaminerte fôret. Heller ikke bruk av tilsetningsstoffer som binder mykotoksiner eller øker utskillelsen av dem, er omfattet. Detoksifisering skal heller ikke brukes dersom forurensningen av fôret skyldes at kravene fôrhygieneregelverket stiller til virksomheter og primærprodusenter ikke er oppfylt.

Detokisifseringsprosessene er inndelt i tre grupper: 1. Fysiske, 2. Kjemiske og 3. (Mikro)biologiske. Metodene som benyttes skal være effektive, fôrvarens egenskaper og karakteristika skal ikke endres, og dessuten skal avfallet etter behandlingen håndteres på en forsvarlig måte. For metodene i gruppe 2 og 3 er det også krav om at det ikke skal finnes skadelige rester av kjemiske stoffer eller mikroorganismer i fôret og/eller skadelige reaksjonsforbindelser eller metabolitter og at metodene skal være irreversible. Alle virksomheter som utfører detoksifisering av fôrvarer skal godkjennes av myndighetene i tråd med fôrhygieneforskriften. At metoden de bruker kan gjennomføres forsvarlig i den enkelte virksomheten, skal også godkjennes, selv om metoden som metode er godkjent. Avfallshåndteringen skal også vurderes av tilsynsmyndigheten. På den nasjonale listen over godkjente virksomheter skal det for detoksifiseringsvirksomhetene også føyes til hvilken prosess de benytter. Lenke til den nasjonale listen blir kunngjort på Kommisjonens hjemmeside.

Før en detoksifiseringsprosess kan tas i bruk, skal den være risikovurdert av European Food Safety Authority, EFSA, etter henvendelse fra Kommisjonen. Det er grundig presisert i vedlegget til forordningen hvilke krav som skal dokumenteres at er oppfylt for hver av detoksifiseringsmetodene, for at de skal kunne vurderes og aksepteres av EFSA.

I nødssituasjoner, der et stort fôrparti er forurenset, men en aktuell detoksifiseringsmetode ennå ikke er ferdig vurdert av EFSA, kan Kommisjonen be EFSA i løpet av ti dager gi en foreløpig vurdering av metoden. Er vurderingen positiv, kan detoksifisering gjennomføres i en kort, avgrenset periode, slik at fôrpartiet kan "reddes".

Det vil være overgangsordninger for virksomheter som benytter detoksifiseringsmetoder som er akseptert av EFSA før denne forordningen trer i kraft. Likeså for virksomheter som har oversendt til Kommisjonen nødvendig informasjon om metoden før 1. juli 2016, men EFSA har ikke avsluttet vurderingen sin før forordningen trer i kraft. I begge tilfelle kan de benytte "sin metode" i påvente av at myndighetene har vurdert om denne prosessen er akseptabel i den spesielle virksomheten det gjelder. Forordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2017.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer (fôrvareforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
I dag er ingen virksomheter godkjent for detoksifisering av fôrvarer i Norge. Ønsker noen å utføre slik aktivitet, får Mattilsynet på regionnivå ansvar for å vurdere og godkjenne både virksomheten, metoden de velger å bruke og hvordan avfallet fra prosessen håndteres. Metoden skal dokumenteres og risikovurderes av EFSA først. Mattilsynet kan få arbeidskrevende oppgaver med vurdering- og godkjenning av detoksifiseringsvirksomheter, avhengig av metoden som skal benyttes og forhold på den enkelte virksomhet.

Virksomheter som ønsker å utføre detokisifisering av fôrvarer, må ha tilfredsstillende lokaliteter og utstyr, og de må sikre trygg gjennomføring av prosessen og avhending av forurensningen som fjernes fra fôrvarene. Det kan medføre store investeringer. Å tallfeste dem er vanskelig, da det vil avhenge av metode og hvilke forurensninger det er ønske om å fjerne. Å skaffe dokumentasjonen EFSA krever for en risikovurdering, kan også bli arbeids- og kostnadskrevende. Dette kan kreve behov for eksperthjelp utenfra. Fra et samfunnsmessig synspunkt kan det være lønnsomt å kunne dekontaminere fôrvarer. Hvis alternativet f.eks er å brenne dem, vil store ressurser kunne gå tapt og i verste fall føre til mangel på visse fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og- miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Å få felles regelverk for dekontaminering av fôrvarer med for høyt innhold av uønskede stoffer er positivt, da det sikrer lik og trygg behandling av fôr som har høgere innhold av uønskede stoffer enn angitt i fôrvareforskriften. Alle og godkjente virksomheter skal listeføres, og metoden de bruker skal angis i listen. Virksomheter i EØS-landene kan dermed finne fram til dem som detoksifiserer fôrvarer og kjøpe tjenester der, dersom de ikke har tilsvarende tilbud i eget land. I dag benytter Norge f.eks. en virksomhet i Danmark til å fjerne dioksiner fra fiskeolje. Overgangsordningene som innføres gjør at virksomheter som allerede benytter metoder for detoksifisering, kan fortsette aktiviteten i påvente av ny vurdering av tilsynsmyndigheten. Likeså er det et samfunnsøkonomisk gode at det finnes en mulighet for rask EFSA-vurdering av detoksifiseringsmetode i krisetilfelle, slik at en kan forhindre at store fôrmengder må destrueres. Kravet om forsvarlig avfallsbehandling vil sikre at en unngår forurensing av andre fôrvarer eller miljøet. At forordningen trer i kraft først 1. juli i 2017 gir både virksomhetene, EFSA og myndighetene i de enkelte EØS-landene tid til å kunne oppfylle kravene forordningen stiller til detoksifisering av fôrvarer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2016
Anvendes fra i Norge
18.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0786
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro