Uønskede stoffer i dyrefôr

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer

Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, juni 2003)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en erstatning for rådsdirektiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer, som oppheves. Direktiv 1999/29/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 71/2000 av 2. oktober 2000.

Innholdet i direktiv 2002/32/EF er som følger:

-Presisering av definisjoner av aktuelle begrep som brukes i direktivet. "Uønskede stoffer" er for første gang definert

-Vedlegg I inneholder liste over uønskede stoffer og maksimumsgrense for innhold av dem i ulike fôrvarer angitt som mg/kg (ppm) basert på fôrvare med 12% vann

-EØS-landene skal i samarbeid med bransjen kartlegge kilder for uønskede stoffer når maksimumsgrensene overskrides eller når nivået stadig heves. Gjennom årlig rapportering skal ESA og medlemslandene informeres om funn av kilder og om tiltak som settes i verk for å redusere innholdet av eller fjerne de uønskede stoffene i fôrvarer. Ved akutt fare skal de orienteres umiddelbart

-Med økende innhold av uønskede stoffer er det nødvendig å sette tiltaksgrenser som skal være grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelser. Vedlegg II skal benyttes til det

-Fôrvarer som overstiger maksimumsgrensen for uønskede stoffer, skal ikke lenger brukes i fortynning med tilsvarende eller andre fôrvarer

-Innhold av uønskede stoffer i tilskuddsfôr skal ikke overstige grensene for fullfôr, basert på sammensetningen av daglig fôrrasjon

-Kommer det fram nye opplysninger om stoffer eller det finnes uønskede stoffer som ikke omfattes av vedlegg I , men som medfører fare, kan medlemslandet innføre midlertidig lavere maksimumsgrenser eller forby fôrvarer som inneholder stoffet

-Kommisjonen skal definere akseptable rutiner for dekontaminering i tillegg til kriterier for produkter som har gjennomgått en slik prosess

-Bestemmelsene i direktivet gjelder også fôrvarer som eksporteres til tredjeland

-Direktiv 1999/29/EF oppheves fra 01.08.2003 og erstattes av dette direktivet. Innhold i og tiltak for å gjennomføre direktivet skal publiseres før 01.05. 2003, og det skal tre i kraft senest fra 01.08.2003.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, som er en felles fôrvareforskrift for landdyr og akvatiske dyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.05.2002
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2003
Anvendelsesdato i EU
30.04.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 2.6.2005, p. 103-114
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.06.2003
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.06.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.08.2003
Anvendes fra i Norge
27.08.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro