Utfasing av tradisjonelle lyspærer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 av 18. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om fastsettelse av eco-designkrav til belysningsprodukter til husholdninger

Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

EØS-komiteen vedtok 11. februar 2011 å innlemme i EØS-avtalen en rekke EU-forordninger om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter, inkludert forordningen om utfasing av glødepærer og andre mindre energieffektive belysningsprodukter. Forordningen gjennomføres i Norge gjennom økodesignforskriften, som ble kunngjort 25. februar 2011. Utfasingen av glødepærer trappes opp ved gradvis å sette strengere krav til lyspærenes effektivitet. EU vedtok i 2009 følgende plan for utfasingen (1. september for alle år): 2009 - forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W; 2010 - forbud mot glødepærer på 75 W; 2011 - forbud mot glødepærer på 60 W; 2012 - forbud mot alle glødepærer; 2013 - skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer; 2016 - skjerpede krav til blant annet halogenpærer.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til belysningsprodukter til husholdninger er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, økodesigndirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat). Forordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil innebære en de facto utfasing av noen lyspæreteknologier. Energieffektivitetskravene innebærer en gradvis utfasing av mindre energieffektive belysningsprodukter, så som glødelampen. Utfasingen trappes opp ved gradvis å sette strengere krav til lyspærenes effektivitet. Lyspærenes effektivitet merkes i etter en energimerkeskala fra A til G. Minimumskravene til effektivitet settes ved å stille krav til hvilket energimerke en pære må ha for å kunne bli introdusert på markedet.

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Med felles effektivitetskrav blir kostnadene ved å utvikle og produsere gode alternativer til tradisjonelle belysningsprodukter lavere enn ved innføring av nasjonale særkrav.

Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Økodesigndirektivet (Framework directive on Ecodesign of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Det er i forordningen lagt opp til følgende tidsplan for utfasingen av glødepærer. Utfasingen skjer i 6 trinn frem til 2016, og inkluderer både energieffektivitets- og funksjonskrav til lyspærene. Fra og med 1. september 2009 blir det i EU ikke adgang til å markedsføre eller selge matte lyspærer. Klare glødepærer fases gradvis ut og det blir stilt skjerpede krav til halogenpærer, lavenergipærer og LED-pærer. Planen er fremstilt i tabellen nedenfor.

[Dato] [Hva skjer]

1. september 2009: Forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W

1. september 2010: Forbud mot glødepærer på 75 W

1. september 2011: Forbud mot glødepærer på 60 W

1. september 2012: Forbud mot alle glødepærer

1. september 2013: Skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer

1. september 2016: Skjerpede krav til blant annet halogenpærer

Det er gjort noen unntak for spesialpærer med spesielle bruksområder og spesielle sokler.

Vurdering
Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men ble gjennomført ved en forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Status
Det reelle politiske vedtak om utfasing av inneffektive belysningsprodukter (som glødepæren) går tilbake til EUs energirådsmøte 8. desember 2008. På dette møte ble det gitt en overordnet støtte til blant annet en utfasing av inneffektive belysningsprodukter. Vedtaket ble fulgt opp gjennom komitologiprosedyre under økodesigndirektivet. Dette er et rammedirektiv som kan følges opp ved gjennomføringsforordninger og mekanismer som stiller minimumskrav til "energiforbrukende utstyr".

Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. På vegne av Kommisjonen har det blitt utarbeidet en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete økodesignkrav til belysningsprodukter har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemslandene, berørt bransje og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 28. mars 2008. Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for økodesign og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 8. desember 2008. Forordningen ble deretter oversendt til Eurpoaparlamentet for gjennomgang og godkjenning.

Kommisjonsforordningen ble endelig vedtatt 18. mars 2009.

Som det fremgår er datoen for utfasing av inneffektive glødepærer satt til 1. september 2009. Dette fikk stor oppmerksomhet fra Kommisjonens side. Se link under til Kommisjonens hjemmeside med forklaringsmemo.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&form...

EFTA-sektretariatet oversendte 1. april 2009 standardskjema for forberedelse av EØS-komitevedtak. Olje- og energidepartementet returnerte standardskjemaet 16. juni 2009. Forordningen vi tre i kraft etter at et EØS-vedtak foreligger. Se link til OEDs hjemmeside vedrørende oppfølging i Norge og EØS. Utkast til EØS-vedtak er oversendt til Kommisjonen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2009/tradisjonelle-...

Forordningen ble besluttet vedtatt av EØS-komiteen 11. februar 2011 sammen med 8 andre økodesignforordninger.

Forordningen ble implementert i Norge samtidig med økodesignforskriften og 8 andre økodesignforordninger 1. mars 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.09.2009
Opphører å gjelde
01.09.2021
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 16-29
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro