Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1643 av 5. november 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive stoffene kalsiumfosfid, denatoniumbenzoat, haloksyfop-P, imidakloprid, pencykuron and zeta-cypermetrin

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1643 of 5 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances calcium phosphide, denathonium benzoate, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron and zeta-cypermethrin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen omfatter seks, tidligere godkjente, aktive stoffer. Disse stoffene har gjennom ulike forordninger alle fått innvilget midlertidig forlenget godkjenning i påvente av at inngitte søknader om regodkjenning skulle bli ferdigbehandlet. Forlenget godkjenning har blitt gitt for perioder på 2 eller 3 år, og som gjør at stoffene ble innvilget godkjeninngsperioder som utløper på ulike tidspunkter i årene 2021-2024.

Av forskjellige årsaker har tilvirkerne av disse seks stoffene i senere tid trukket søknadene om regodkjenning. Det innebærer at tidligere vedtak om forlenget godkjenning ikke lenger er aktuelle. For to av stoffene, haloksyfop-P og pencykuron, blir nå opprinnelig sluttdato for godkjenning, hhv. 31. desember 2020 og 31. mai 2021, stående. For de fire øvrige stoffene er den opprinenlige sluttdato for godkjenning allered passert, og derfor er ny sluttdato for godkjenning for alle disse stoffene satt til 1. desember 2020.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil innebære bortfall av enkelte plantevernmidler på det norske markedet. Den økonomiske konsekvensen av dette er, på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Imidakloprid inngår som aktivt stoff i plantevernmiddelet Confidor WG som er godkjent for bruk i Norge. Confidor WG er et spesialpreparat for veksthus, og bruksområdet er bekjempelse av bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl . i agurk, tomat og paprika.

Pencykuron inngår som aktivt stoff i plantevernmidlene Monceren DS 12,5 og Monceren FS 250 som også er godkjent for bruk i Norge. Bruksområdet for disse er beising mot svartskurv i potet.

De fire andre stoffene inngår ikke i plantevernmidler på det norske markedet.

Status
Rettsakten er behandlet i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1643
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro