Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU av 14. februar 2014 om et pilotprosjekt for å gjennomføre de administrative samarbeidsforpliktelsene angitt i direktiv 2007/59 gjennom bruk av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision 2014/89/EU of 14 February 2014 on a pilot project to implement the administrative cooperation obligations set out in Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU (beslutningen) av 14. februar 2014 om et pilotprosjekt for å gjennomføre pålegget om administrativt samarbeid i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF (lokførerdirektivet) ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked ble publisert i OJ 15. februar 2014.

Informasjonssystemet for det indre marked (IMI), som formelt ble etablert ved IMI-forordningen (forordning nr. 1024/2012/EU om administrativt samarbeid i informasjonssystemet for det indre marked), er et IT-program som er tilgjengelig via internett, og som er utviklet av EU-kommisjonen i samarbeid med medlemslandene. Formålet med programmet er å hjelpe medlemsstatene med å i praksis oppfylle de informasjonsutvekslingskrav som er fastsatt i EU-lovgivningen om det indre marked gjennom å gi adgang til en sentral kommunikasjonsenhet for å lette informasjonsflyten over landegrensene og å gi gjensidig bistand.

Direktiv 2007/59/EF (lokførerdirektivet) inneholder en rekke felles regler for lisensiering og sertifisering av lokførere for å bidra til målet om fri bevegelse for lokfører i det indre marked. Dette innebærer bl.a. å samle medlemsstaters registre over førerbevis (lisenser) og sertifikater for lokførere. IMI anses som et velegnet verktøy for å gjennomføre informasjonsutveksling mellom nasjonale registre over førerbevis. Beslutningen etablerer et pilotprosjekt for slik informasjonsutveksling. Det europeiske jernbanebyrået ERA er ansvarlig for overvåking av og rapportering om prosjektet. Iht. IMI-forordningen skal EU-kommisjonen etter tre år evaluere prosjektet.

I Norge er det Statens jernbanetilsyn som fører registre over lokførere. Informasjon mellom tilsynsmyndighetene og mellom tilsynsmyndigheten og Kommisjonen kan bl.a. gjelde innehaver av førerbevis, inspeksjoner og tilbakekall av beviser. For utveksling av slik informasjon anvendes IMI. I Norge er det Næringsdepartementet som er nasjonal IMI-koordinator.

Merknader
Beslutningen er hjemlet i forordning (EU) nr. 1024/2012 om informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked (IMI-forordningen), og i direktiv 2007/58/EF (lokførerdirektivet).

Lokførerdirektivet ble tatt inn norsk rett gjennom endringer i jernbaneloven i 2009, og med tilhørende forskrifter. IMI-forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det må avventes å ta inn rettsakten som omhandlet i dette EØS-notat til IMI-forordningen er tatt inn i EØS-avtalen.

Rettsakten kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn, og med hjemmel i jernbaneloven og forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften).

Statens jernbanetilsyn har fulgt arbeidet i relevante arbeidsgrupper i ERA. Næringsdepartementet deltar i Kommisjonens arbeidsgruppe om IMI.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen antas å bidra til forenklet saksbehandling og kan redusere de administrative kostnadene ved grensekryssende aktiviteter. De administrative byrdene for Statens jernbanetilsyn antas å være minimale. Det legges derfor til grunn en positiv kost-nytteverdi av en eventuell gjennomføring av beslutningen i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen gjelder myndighetenes rapporteringer ifm. pilotprosjektet. Disse opplysningene finnes allerede i etablerte registre, og det anses derfor ikke nødvendig å sende saken på alminnelig høring.

Vurdering
Innlemmelse av rettsakten i norsk rett vil kunne forenkle saksbehandlingen og redusere administrative byrder for Statens jernbanetilsyn ved grenseoverskridende aktiviteter om førerbevis, og det legges til grunn en positiv kost-nytteverdi.

Rettsakten kan implementeres i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn og med hjemmel i førerforskriften, og havner derfor i gruppe 2.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Det gjøres oppmerksom på at basisrettsakten, forordning (EU) nr. 1024/2012 (IMI), som håndteres av Næringsdepartementet, ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen, hvilket medfører at denne beslutningen ikke kan inntas i EØS-avtalen før IMI-forordningen tas inn.

Status
Rettsakten ble publisert i OJ 15. februar 2014, og med ikrafttredelse 20 dager etter publisering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2014
Anvendelsesdato i EU
07.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EU) nr. 1024/2012)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2015
Anvendes fra i Norge
04.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0089
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro