Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1569 av 23. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 ved nærmere fastsettelse av prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker samt inspeksjonsordninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1569 of 23 May 2017 supplementing Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying principles of and guidelines for good manufacturing practice for investigational medicinal products for human use and arrangements for inspections

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.8.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2018)

Sammendrag av innhold
Det følger av forordning 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker artikkel 63 pkt. 1 at det skal gis supplerende regler som gjelder prinsipper og retningslinjer for god tilvirkningspraksis av utprøvingspreparater. Slike bestemmelser er gitt i forordning 2017/1569. Forordningen ble vedtatt 23. mai 2017 og publisert i EUs Official Journal 16. september 2017. Forordningen kommer til anvendelse fra den siste av følgende datoer: (1) seks måneder etter offentliggjøring av meddelelse i henhold til forordning 536/2014 artikkel 82 pkt. 3 eller (2) den 1. april 2018.

God fremstillingspraksis er baseret på samme prinsipper, enten der er tale om legemidler som har markedsføringstillatelse eller utprøvingspreparater.

Ved tilvirkningen av utprøvingspreparater må det tas hensyn til at kliniske utprøvninger er ulike og at emballasjen må kunne utformes på forskjellige måter. Det vil også kunne være behov for randomisering og for å skjule identiteten til legemidlet.

Når det gjelder blant annet toksisitet og styrke er ikke dette alltid helt klarlagt på tidspunktet for den kliniske utprøvingen og det vil derfor være et større behov for å minimere risiko knyttet til krysskontaminering enn det som er tilfelle for tilvirkning av godkendte legemidler.

Forordning 2017/1569 inneholder bestemmelser med fokus på blant annet kvalitetsstyring, personale, lokaler, utstyr, dokumentasjon, produksjon og kvalitetskontroll.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil medføre at gjennomføringen av forordning 536/2014 om kliniske utprøvinger av legemidler til mennesker i norsk rett må justeres. Det antas at rettsakten også vil medføre endringer i tilvirkning- og importforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke klart om forordningen vil få økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.08.2018
Anvendes fra i Norge
21.08.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1569
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro