Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer

Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Denne kommisjonsforordningen innfører tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, administrative prosedyrer mm. som skal til for å typegodkjenne biler i henhold til forordning 715/2007 (euro 5 og euro 6). I tillegg klargjøres enkelte punkter i forordning 715/2007 og utslippsgrensene korreleres med en ny målemetode for partikler (dette innebærer ingen endring i kravnivået). Kommisjonsforordningen er en forutsetning for typegodkjenning av biler etter kravene i forordning 715/2007.

Vurdering
Forordningen inneholder ingen nye kravnivåer og får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Implementering av forordnigen krever forskriftsendring i Norge. Forordningen sendes på høring sammen med endringsforslag knyttet til direktiv 2008/74/EF. Antatt ferdig implementert i desember 2008.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet var tilstede på et "høringsmøte" i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for avgassutslipp fra biler (MVEG) der forslaget ble diskutert.

Status
Forordningen er vedtatt 18. juli 2008, og trådte i kraft 31. juli 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 61-196
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.04.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.10.2009
Anvendes fra i Norge
09.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0692
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro