Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 6)

Commission Regulation (EU) 2016/646 of 20 April 2016 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning 2016/646/EU endrer forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy (EURO 6). [Se også EØS-notat til forordning 2016/427 vedrørende EURO 6.]

I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, skal Kommisjonen kontinuerlig overvåke prosedyrer, tester og krav til typegodkjenning fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008. Om nødvendig skal prosedyrer etc. tilpasses, slik at de virkelige utslipp ved kjøring i trafikk gjenspeiles.

Generelt har utslippskravene i forbindelse med typegodkjenning av biler er blitt betydelig forbedret ved innføring av Euro-standarder og påfølgende revisjoner. Det er oppnådd betydelige utslippsreduksjoner for kjøretøy flest med hensyn til de ulike regulerte avgasser. Dette gjelder imidlertid ikke NOx-utslipp fra dieselmotorer (spesielt lette kjøretøy).

Kommisjonen har gjort egne undersøkelser og innhentet ekstern informasjon rundt tematikken. De har avdekket at utslippene som genereres ved kjøring i virkelig trafikk med Euro 5 og 6 biler er vesentlig høyere enn utslippsverdier målt i henhold til New European Driving Cycle (NEDC). Avviket er spesielt stort når det gjelder NOx-utslipp fra lette dieselbiler.

Kommisjonen opprettet i januar 2011 en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av alle interessenter. Gruppen skulle utvikle en testprosedyre for måling av utslipp i virkelig trafikk (RDE), og utvikle retningslinjer for bruk av portabelt måleutstyr (PEMS). Dette arbeidet er grunnlaget for forordning 2016/646, som gjør de nødvendige endringer av forordning 692/2008 for å integrere bl.a. RDE og PEMS.

For at produsentene skal kunne tilpasse seg de nye RDE-kravene, skal det nye regelverket innføres i ulike faser/trinn:

I første fase vil de nye målemetodene som er beskrevet i forordningen brukes for overvåkning av utslippene i virkelig i trafikk.

Andre fase - der de kvantitative RDE-kravene blir innført - består av to trinn. I det første trinnet - som vil gjelde i 4 år etter innføring av EURO-6 normen - skal det brukes en overensstemmelsesfaktor på 2,1. I det andre trinnet - som skal begynne å gjelde 1 år og 4 måneder etter det første trinnet - skal kravene som fremgår av forordning 715/2007 tilfredsstilles. Dette innebærer at utslippskravet for NOx skal maks være 80 mg/km pluss en måleusikkerhet knyttet til måleutstyret på 0,5.

For små produsenter vil det bli gitt unntak fra PEMS testing, siden utgiftene for disse ikke vil stå i forhold til den forventede miljøgevinsten.

Forordningens vedlegg I inneholder datoer for oppfyllelse av kravene. Vedlegg II inneholder bestemmelser for nevnte overensstemmelsesfaktorer, spesifisering av prøvemetodene samt beregningsmetoder.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) inneholder en referanse til forordning 692/2008 innledningsvis [EØS-avtalen vedlegg II kap.I nr. 45zu (forordning (EF) nr. 692/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 566/2011, forordning (EU) nr. 459/2012, forordning (EU) nr. 630/2012, forordning (EU) nr. 143/2013 og forordning (EU) nr. 195/2013)].

Norsk gjennomføring:
Nevnte innledende referanse i forskriften vil bli endret ved at "forordning (EU) 2016/646" vil bli tilføyd, evt vil implementering bli synliggjort på annen, egnet måte i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter denne vurderingen.

Vurdering
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede i fora der regelverket har blitt drøftet og vedtatt.

Status
Forordningen ble vedtatt 20. april 2016, og ble gjeldende i EU fra 16. mai 2016.

Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring ila juni 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.05.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.04.2016
Anvendelsesdato i EU
16.05.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 54-75
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro