Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/26/EU av 31. mars 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående mobile maskiner

Commission Directive 2010/26/EU of 31 March 2010 amending Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2012)

Sammendrag av innhold
Notatet gjelder direktiv 2010/26/EU av 31. mars 2010 om endring av direktiv 97/68/EF vedrørende tilnærming av medlemslandenes lovgivning om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående maskiner.

Beskrivelse
Direktiv 2010/26/EU av 31. mars 2010 endrer direktiv 97/68/EF av 16. desember 1997 som tidligere også er endret av endringsdirektiv 2002/88/EF av 9. desember 2002 og direktiv 2004/26/EF av 21. april 2004. Endringsdirektiv 2010/26/EU forlenger utsettelsen av ikrafttredelse av utslippsgrensenivå for enkelte maskinkategorier hvor betydelige tekniske utfordringer gjør det vanskelig å samsvare med direktivkravene, til 31. juli 2013. Videre inneholder endringsdirektivet i hovedsak endringer og spesifiseringer av testprosedyrer og prosedyrer for gjennomføring av typeprøving.

Merknader
Det opprinnelige direktiv 97/68/EF, samt endringsdirektivene 2002/88/EF og 2004/26/EF, er gjennomført i norsk rett ved forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544 (Maskinforskriften) vedlegg XII – Miljøkrav til forbrenningsmotorer.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet er ikke kjent med at noen sakkyndige instanser har gitt uttrykk for synspunkter i forhold til direktivet. Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Endringsdirektiv 2010/26/EU innebærer at det må foretas visse tilføyelser og oppdateringer/endringer i forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544 (Maskinforskriften) vedlegg XII – Miljøkrav til forbrenningsmotorer. Direktivet utsetter ikrafttredelse av utslippsgrensenivå for enkelte maskinkategorier hvor betydelige tekniske utfordringer gjør det vanskelig å samsvare med direktivkravene. Dette gjelder særlig hånholdte maskiner som motorsager og ryddesager. Dette medfører behov for enkelte oppdateringer/endringer i maskinforskriften vedlegg XII, slik at disse overgangsordningene blir implementert i maskinforskriften vedlegg XII. Videre inneholder direktivet endringer og spesifiseringer av testprosedyrer og prosedyrer for gjennomføring av typeprøving. Maskinforskriften artikkel 4 inneholder en henvisning til direktiv 97/68/EF vedrørende typegodkjenningen. Det er derfor ikke behov for endringer i maskinforskriften vedlegg XII artikkel 4 som følge av endringsdirektiv 2010/26/EU. Økonomiske/administrative konsekvenser av endringene anses som små. Bestemmelsenes materielle innhold er allerede innlemmet i maskinforskriften. Endringen innebærer at det gis mer tid til å utvikle utstyr som overholder utslippsgrensenivåene.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU den 31. mars 2010. Medlemslandene har frist til 31. mars 2011 med å gjennomføre bestemmelsene i direktivet i sin interne lovgivning, jf. artikkel 3, 2. ledd i endringsdirektivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2011
Anvendelsesdato i EU
31.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 439-457
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2013
Anvendes fra i Norge
21.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro