Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer

Tittel

Europaparlamentets og rådsdirektiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 om utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF

Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - desember 2006

Sammendrag av innhold
Direktiv 2006/40/EØF fastsetter kravene til EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av kjøretøy hva angår utslipp fra og sikker funksjon av klimaanlegg montert i kjøretøy. I tillegg omfatter direktivet bestemmelser om ettermontering og påfylling av slike anlegg.

Direktivet gjelder for kjøretøy i kategori M1 og N1, klasse I.

Medlemsstatene kan kun typegodkjenne kjøretøy som oppfyller direktivets krav om utslipp fra klimaanlegg. Medlemsstatene skal sikre seg at fabrikantene opplyser om type kjølemiddel som anvendes i klimaanlegget.

Direktivet skal begrense bruk av klimaanlegg som inneholder klimagasser med mer enn 150 GWP (global oppvarmingspotensiale). I de tilfeller hvor klimaanlegg inneholder klimagasser med mer enn 150 GWP, skal det være et begrenset utslipp fra anlegget.

Typegodkjenning:
Fra seks måneder etter at en harmonisert utslippsdeteksjonsmåling er vedtatt, skal medlemsstatene ikke, med begrunnelse i utslipp fra klimaanlegg:
a) nekte EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av nye kjøretøy, eller
b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøy, så lenge kjøretøyet med klimaanlegg som er konstruert til å inneholde fluorholdige klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150, oppfyller kravene i dette direktivet.

Fra 12 måneder etter samme dato, eller 1. januar 2007, idet den seneste datoen legges til grunn, skal medlemsstatene ikke lenger EU-typegodkjenne eller nasjonalt typegodkjenne kjøretøy som er konstruert for å inneholde klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150, med mindre utslippet fra anlegget ikke overstiger 40 g fluorholdige drivhusgasser i året for anlegg med en fordamper, og 60 g i året for anlegg med to fordampere.

Fra 24 måneder etter den ovenstående datoen, eller 1. januar 2008, idet den seneste datoen legges til grunn, skal medlemsstatene hva gjelder kjøretøy med klimaanlegg med en GWP-verdi på mer enn 150 og utslippsbegrensninger som nevnt over:
a) anse samsvarserklæringer for ugyldige med henblikk på art. 7nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og
b) nekte registrering, salg og ibruktaking.

Fra 1. januar 2011 kan ikke medlemsstatene EU-typegodkjenne eller nasjonalt typegodkjenne kjøretøystyper med klimaanlegg som er konstruert for å inneholde klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150.

Fra 1. januar 2017 skal medlemsstatene hva angår nye kjøretøy med klimaanlegg som er konstruert for å inneholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-verdi på mer enn 150:
a) anse samsvarserklæringer for ugyldige med henblikk på art 7, stk 1, i direktiv 70/156/EØF, og
b) nekte registrering, ibruktaking og salg.

Ettermontering og påfylling:
Fra 1. januar 2011 kan ikke klimaanlegg som inneholder klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150, ettermonteres i kjøretøy som er typegodkjent fra den dato. Fra 1. januar 2017 kan ikke slike anlegg ettermonteres i noen kjøretøy.

Klimaanlegg som er montert i kjøretøy som er typegodkjent 1. januar 2011 eller senere kan ikke påfylles fluorholdige drivhusgasser med en GWP-verdi på mer enn 150. Fra 1. januar 2017 kan klimaanlegg i alle kjøretøy ikke påfylles fluorholdige drivhusgasser med en GWP-verdi på mer enn 150, med unntak av gjennpåfylling av klimaanlegg som inneholder slike gasser, og som er montert i kjøretøyene før denne dato.

Det er ikke tillatt å fylle slikt utstyr med slike gasser så lenge det er et unormalt stort utslipp av kjølemiddel fra systemet, før den nødvendige reparasjon har blitt utført.

Gjennomføring og revisjon:
Kommisjonen skal senest 4. juli 2007 vedta tiltak for gjennomføring av art. 4 og 5 (ovenstående).
Det skal offentliggjøres en rapport om revisjon innen 4. juli 2011.
Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre dette direktivet senest 4. januar 2008, og anvende bestemmelsene i dette direktivet fra 5. januar 2008.

Merknader
Det finnes i dag ingen slike bestemmelser i Norge. Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) inneholder ingen bestemmelser om klimaanlegg. Direktivet vil måtte gjennomføres i denne forskriften. Direktivet vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser eller medføre store innvirkninger for forbruker eller offentlig forvaltning.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært en del av et større dokument på miljøområdet og er tidligere behandlet i Spesialutvalget for miljø. Miljøverndepartementet er positive til direktivet.
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2006
Gjennomføringsfrist i EU
04.01.2008
Anvendelsesdato i EU
05.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 17.12.2009, p. 142-148
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.12.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.12.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2007
Anvendes fra i Norge
30.10.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro