Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/74/EF av 18. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og av direktiv 2005/78/EF angående typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og Euro 6) og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøyer

Commission Directive 2008/74/EC of 18 July 2008 amending, as regards the type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and access to vehicle repair and maintenance information, Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2005/78/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning 715/2007 som sist endret ved forordning 692/2008 innfører nye bestemmelser om avgasskrav til lette kjøretøy. I disse forordningene gjøres det endringer i definisjoner av hva som regnes som et lett kjøretøy og hva som regnes som et tungt kjøretøy. Dette innebærer at det blir behov for mindre justeringer av direktivene for avgasskrav til tunge kjøretøy. I tillegg presiseres det hvilke krav som gjelder for tunge bensinbiler og kravene til opacitetsmåling av dieseleksos tas inn under direktiv 2005/55. Dette var tidligere regulert gjennom direktiv 72/306/EØF som oppheves. Alle avgasskrav til tunge kjøretøy samles i direktiv 2005/55/EF. Dette innebærer en forenkling av regelverket.

Merknader
Rettsakten anses å være relevant og akseptabel. Direktivet vil bli implementert i norsk rett.

Vurdering
Direktivet innebærer en klargjøring og forenkling av regelverket, og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Direktivet er EØS relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Direktivet ble vedtatt 18. juli 2008.

Direktiv 2008/74/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2008
Gjennomføringsfrist i EU
02.01.2009
Anvendelsesdato i EU
03.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 1-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro