Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 136/2014 av 11. februar 2014 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 5 og Euro 6) og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 når det gjelder utslipp for tunge kjøretøy (Euro VI)

Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI)

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.04.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen angir endringer i direktiv 2007/46/EF (godkjenningsdirektivet), forordning (EF) nr. 692/2008 (utslipp fra lette kjøretøy, Euro 5 og 6) og forordning (EU) nr. 582/2011 (utslipp fra tunge kjøretøy, Euro VI).

Forordningene (EF) nr. 692/2008 (for lette kjøretøy) og nr. 582/2011 (for tunge kjøretøy) spesifiserer referansedrivstoff som bilfabrikantene bør benytte når de gjennomfører avgasstester i overensstemmelse med forordningene (EF) nr. 715/2007 (Euro 5 og 6, lette kjøretøy) og 595/2009 (Euro VI, tunge kjøretøy).

Forordning (EF) nr. 595/2009 gjelder krav til utslipp fra tunge kjøretøy ved typegodskjenning og om tilgang til informasjon om utførte endringer av motor etter typegodkjenning. Denne forordningen endrer de tilsvarende kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EC, samtidig som direktiv 80/1269/EØF oppheves med virkning fra 31.12.2013. Fordi direktiv 80/1269/EØF har virkeområde for kjøretøyklasser utover de som gjelder for forordning (EC) nr. 595/2009, herunder lette kjøretøy, er det nødvendig å overføre relevante bestemmelser fra direktiv 80/1269/EØF som en del av forordning (EF) nr. 715/2007.

På grunn av økt bruk av biodrivstoff i Europa, bør spesifikasjoner for referansedrivstoffene tilpasses tilsvarende slik at disse samsvarer med de drivstoff som er tilgjengelige på det europeiske markedet. Referansedrivstoffene i forordningene (EF) nr. 692/2008 og nr. 582/2011 oppdateres slik at prosedyrene for lette og tunge kjøretøy harmoniseres. Harmonisering av prosedyrer vil bidra til å redusere kostnader forbundet med typegodkjenning.

Kjøretøyfabrikanter kan velge å typegodkjenne kjøretøy etter strengere avgasskrav enn det som på typegodkjenningstidspunktet er obligatorisk kravnivå. EF-typegodkjenningsnummeret som utstedes i henhold til forordning (EF) nr. 692/2008 inneholder en bokstav/bokstavkombinasjon som angir nettopp hvilke utslippsgrenseverdier og OBD-krav som kjøretøyet har blitt godkjent etter.?Forordningen introduserer nye trinn for Euro 6 (nye bokstavkombinasjoner) og muliggjør typegodkjenning av kjøretøy med lavere utslippsnivåer før disse utslippsnivåene har ikrafttreden.

Godkjenningsdirektiv 2007/46/EF omhandler bl.a.?godkjenning av motorkjøretøy, systemer, komponenter og tekniske enheter, og fastsetter formen på typegodkjenningsdokumenter. Kommisjonsforordning (EU) nr. 136/2014 endrer vedleggene I, III, IV, IX og XI i direktiv 2007/46/EF som følge av ovennevnte endringer.

Fra 1. januar 2015 skal kjøretøyfabrikanter utstede COC-dokumenter i overensstemmelse med de endringer som følger av denne forordningen.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 136/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området:
Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er alle innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk lovgivning gjennom forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil bli tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forordningen:?
Implementeringen av forordningen vil ikke gi økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøre for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 11. februar 2014, og trådte i kraft i EU 5. mars 2014.

Rettsakten har ikke vært på nasjonal høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.02.2014
Anvendelsesdato i EU
05.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro