Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/49 av 21. januar 2020 om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008

Commission Regulation (EU) 2020/49 of 21 January 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission Regulation (EC) No 692/2008

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.9.2020)

Sammendrag av innhold
I den tyske utgave av Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2020/49 korrigerer de nevnte feil i den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151.

Forordning (EU) 2020/49 korrigerer de nevnte feil i den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 25.09.20, beslutning nr. 122/2020. Se ellers felt "beskrivelse".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2020
Anvendelsesdato i EU
25.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro