Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2012 av 29. mai 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008 om avgassutslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6)

Commission Regulation (EU) No 459/2012 of 29 May 2012 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonens forordning 459/2012/EF endrer Parlamentets og Rådets forordning 715/2007/EF og Kommisjonens forordning 692/2008/EF (begge handler om typegodkjenningskrav for avgassutslipp fra biler), og introduserer grenseverdi for partikkelutslipp målt i antall partikler fra lette biler med motor med gnisttenning (bensinmotor) med direkteinnsprøytning for avgasskravnivå Euro 6. Dette gjøres for å redusere skadevirkningene av avgassene fra slike biler.

Forordning 715/2007 omhandler avgasskrav til lette biler (personbiler og varebiler) og innfører avgasskravnivåene Euro 5 og 6 for disse fra hhv 2009 og 2014. Forordning 715/2007 inneholder selve kravnivåene (grenseverdiene for utslipp) og de mest sentrale bestemmelsene for Euro 5 og 6, som holdbarhetskrav, produksjonssamsvarskrav, krav til egendiagnostikk, krav til tilgang på reparasjonsinformasjon. Forordning 692/2008 implementerer forordning 715/2007 og inneholder de tekniske bestemmelsene som gjør det mulig å typegodkjenne kjøretøy, slik som måle- og testprosedyrer. Forordning 715/2007 har inntil nå ikke stilt krav om maksimalt antall partikler i avgassutslipp fra biler med gnisttenningsmotor (typisk bensinmotor) slik det gjøres for Euro 5- og 6-biler med motor med kompresjonstenning (dieselmotor). Forordning 459/2012 introduserer et slikt krav for biler med direkteinsprøytet gnisttenningsmotor på Euro 6 avgasskravnivå.

Forordning 459/2012 introduserer en grenseverdi på 6,0 x 10e11 partikler/km for Euro 6-biler med gnisttenning og direkteinnsprøytning. Dette er samme grenseverdi som gjelder for Euro 6-biler med kompresjonstenningsmotor. Imidlertid får biler med gnisttenning lov til å slippe ut et høyere antall (6,0 x 10e12 partikler/km) i inntil tre år etter at Euro 6-kravene trer i kraft, for å gi bilprodusentene tid til å utvikle teknologi til å klare kravet med motortekniske justeringer og uten partikkelfilter.

Grenseverdi for antall partikler/km introduseres i tillegg til grenseverdi for vekt av partikler i g/km, fordi de minste partiklene utgjør svært lite i vekt men kan likevel utgjøre et stort antall. De minste partiklene kan utgjøre en helserisiko. Grenseverdi for antall partikler gjelder ikke for biler med gnisttenningsmotor og indirekte innsprøytning, fordi partikkelutslippene fra slike motorer uansett anses å være svært lave. Euro 6-kravene trer i kraft fra 1. september 2014.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning 459/2012/EF er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett
Forordning 715/2007 er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-4.

Norsk gjennomføring
Forordning 459/2012 er nå implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om bil og tilhenger til bil.

Forordningen innebærer ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Norge har ingen industri som produserer biler som omfattes av denne forordningen. Forordningen rammer ikke norske interesser, og implementeringen medfører derfor ikke økonomiske konsekvenser.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. Forordningen vil bidra positivt til miljøet i form av å begrense avgassutslipp.
Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ifm utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har Norge deltatt i EU's tekniske komité for kjøretøy, der forordningen har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 29. mai 2012, og trådte i kraft i EU 4. juni 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 7. desember 2012, beslutning nr. 208/2012. Rettsakten ble implementert gjennom endringsforskrift av 11. desember 2012 til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Endringsforskriften trådte i kraft 11. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.05.2012
Anvendelsesdato i EU
04.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 438-446
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2013
Anvendes fra i Norge
14.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0459
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro