Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2019

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/781 av 10. mai 2021 om offentliggjøring av en liste over visse CO2-utslippsverdier per produsent samt gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye tunge kjøretøyer registrert i Unionen og referanseverdier for CO2-utslipp i henhold til forordning (EU) 2019/1242 for rapporteringsperioden 2019

Commission Implementing Decision (EU) 2021/781 of 10 May 2021 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union and reference CO2 emissions pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 for the reporting period of the year 2019

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen 2019/1242 setter reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Reduksjonsmålene er 15 % i 2025 og 30 % i 2030 sammenlignet med gjennomsnittet for nye, tunge kjøretøy registrert i EU i referanseperioden. Referanseperioden er satt til 1. juli 2019-30. juni 2020. Målet for 2030 skal evalueres i 2022. Kravene til utslippreduksjoner angis i gram CO2 per tonnkilometer (g CO2/tkm) for å gjenspeile de tunge kjøretøyenes transportnytte.

I henhold til forordning (EU) 2019/1242 skal EU-kommisjonen årlig beregne det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet til en fabrikant i tillegg til fabrikantens null- og lavutslippsfaktor, og reduksjonsbane for CO2-utslipp og utslippskreditter basert på kredittsystemene beskrevet i 2019/1242. Data som legges til grunn for EU-kommisjonens beregninger er innrapporterte data slik det er beskrevet i forordning (EU) 2018/956.

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/781 er rettet mot følgende fabrikanter, og de ulike verdiene til disse fabrikantene for ovennevnte faktorer er listet i beslutningens vedlegg I:

• Daimler Truck AG
• DAF NV
• Ford Otomotiv Sanayi AS
• Iveco Magirus-AG
• Iveco SPA
• MAN Truck and Bus SE
• Renault Truck SA
• Scania CV AB
• Volvo Truck Corporation

Den gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippsverdien fra alle nye tunge kjøretøy som ble registrert i rapporteringsperioden for året 2019 er 52,75 g/tkm.

Beregnede referanseverdier er listet i vedlegg II til beslutning 2021/781.

Merknader

Gjeldende rett/norsk gjennomføring
Det er naturlig å implementere beslutningen i samme forskrift som forordning (EU) 2019/1242 blir implementert. Sistnevnte forordning er imidlertid ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men er foreslått tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler [...og tunge kjøretøy (M, N og O)]. Implementering av forordningen i norsk rett krever lovendring, nærmere bestemt endring av § 13 b i vegtrafikkloven. Implementering av beslutning (EU) 2021/781 kan derfor ikke gjennomføres før dette er på plass.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen presenterer resultatene fra den første rapporteringen som er gjennomført for tunge kjøretøy, og resultatene fra referanseperioden gir utgangspunktet for reduksjonsmålene som er gitt i fororordning (EU) 2019/1242. Reduksjonsmålene retter seg mot tungbilfabrikantene.

De administrative konsekvensene vil være å implementere beslutningen i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger standardprosedyren.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble vedtatt 10. mai 2021 og trådte i kraft i EU 6. juni 2021.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 04.02.22, beslutning nr. 25/2022. Nødvendig endring av vtrl. §13b trådte i kraft 1. juli 2022. Endringsforskrift ble deretter vedtatt 2. september 2022 og Form 1 ble sendt ESA 5. september 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.09.2022
Anvendes fra i Norge
02.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0781
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro