Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2336 av 28. november 2022 om offentliggjøring av en liste over visse CO2-utslippsverdier per produsent samt gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye tunge kjøretøyer som ble registrert i Unionen i rapporteringsperioden for året 2020 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2336 of 28 November 2022 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2020

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.5.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen (EU) 2019/1242 setter reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Reduksjonsmålene er 15 % i 2025 og 30 % i 2030 sammenlignet med gjennomsnittet for nye, tunge kjøretøy registrert i EU i referanseperioden. Referanseperioden er satt til 1. juli 2019-30. juni 2020. Kravene til utslippreduksjoner angis i gram CO2 per tonnkilometer (g CO2/tkm) for å gjenspeile de tunge kjøretøyenes transportnytte.

I henhold til forordning (EU) 2019/1242 skal EU-kommisjonen årlig beregne det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet til en fabrikant i tillegg til fabrikantens null- og lavutslippsfaktor, og reduksjonsbane for CO2-utslipp og utslippskreditter basert på kredittsystemene beskrevet i artikkel 7 i forordning (EU) 2019/1242. Data som legges til grunn for EU-kommisjonens beregninger er innrapporterte data slik det er beskrevet i forordning (EU) 2018/956.

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/2336 er rettet mot følgende fabrikanter:

  • Daimler Truck AG
  • DAF NV
  • Ford Otomotiv Sanayi AS
  • Iveco Magirus-AG
  • Iveco SPA
  • MAN Truck and Bus SE
  • Renault Truck SA
  • Scania CV AB
  • Volvo Truck Corporation

Resultatene til disse fabrikantene for ovennevnte faktorer for rapporteringsåret 2020 er listet i beslutningens vedlegg I. Verdiene fra beregningene baserer seg på data som var tilgjengelige for EU-kommisjonen per 1. august 2022. Tallene vil muligens måtte ajourføres dersom ytterligere opplysninger som har betydning for kalkulasjonene fremkommer.

Den gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippsverdien fra alle nye tunge kjøretøy som ble registrert i rapporteringsperioden for året 2020 er 52,46 g/tkm. Til sammenligning var tallet 52,75 g/tkm for året 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Beslutningen vil bli tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler og tunge kjøretøy (M, N og O).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen presenterer resultatene fra rapporteringsåret 2020. Reduksjonsmålene retter seg mot nevnte tungbilfabrikanter.

De administrative konsekvensene er begrenset til å ta beslutningen inn i nevnte forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EFTAs hurtigprosedyre. Statens vegvesen har vurdert beslutningen å være relevant og akseptabel, og denne vurderingen legges derfor til grunn.

Vurdering

Andre opplysninger

Beslutningen er vurdert relevant og akseptabel for Norge av Statens vegvesen.

Status

Beslutningen ble vedtatt 28. november 2022.

Den ble tatt inn i EØS-avtalen 28.04.23, beslutning nr. 106/2023. Endringsforskrift ble vedtatt 03.05.23 og Form 1 sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2022
Anvendelsesdato i EU
20.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.03.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (Knyttet til besl. nr. 396/2021 og forordning (EU) 2018/956)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2023
Anvendes fra i Norge
03.05.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D2336
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro