Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om ytterligere historiske utslipp og ytterligere kvoter i EUs kvotehandelssystem for luftfart, for å ta hensyn til Kroatias inntreden i Den europeiske union

Commission Implementing Decision 2014/389/EU of 23 June 2014 on additional historical aviation emissions and additional aviation allowances to take into consideration the accession of Croatia to the European Union

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningen er en konsekvens av Kroatias inntreden i EUs kvotehandelsystem for luftfart fra og med 1. januar 2014. Beslutningen fastsetter en økning i historiske utslipp fra kvotepliktige luftfartsaktiviteter i EU som følge av Kroatias inntreden. Historiske utslipp benyttes som grunnlag for beregning av antallet kvoter i kvotehandelssystemet for luftfart, inkludert antallet kvoter som kan tildeles vederlagsfritt, jf EUs kvotehandelsdirektiv artikkel 3c og artikkel 3e. Historiske utslipp er definert i EUs kvotehandelsdirektiv (direktiv 2003/87/EF) artikkel 3 bokstav s som gjennomsnittet av årlige utslipp i årene 2004-2006. Økningen i historiske utslipp fastsettes i beslutningen til 122 657 tonn CO2.

Beslutningen fastsetter også en økning i antallet kvoter under EUs kvotehandelssystem i tilknytning til hvert år i perioden 2014-2020 på 116 524 kvoter. Det totale antallet kvoter som kan tildeles vederlagsfritt i tilknytning til hvert år fra 2014 til 2020 økes med 41 584 kvoter, jf. kvotehandelsdirektivet artikkel 3e. Antallet kvoter som kan auksjoneres i tilknytning til hvert år fra 2014 til 2020, økes med 71 445 kvoter, jf. kvotehandelsdirektivet artikkel 3c. Antallet kvoter som settes til side i spesialreserven for luftfart økes med 3495 kvoter, jf. kvotehandeldirektivet artikkel 3f.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser i Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, hvor berørte departementer er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 23. juni 2014 og innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning 294/2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2014
Anvendelsesdato i EU
25.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (ratifisering av utvidelsen av EØS med Kroatia)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2004
Anvendes fra i Norge
01.01.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0389
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro