Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/988 av 27. april 2018 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 om fastsettelse av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/988 of 27 April 2018 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2017/656 laying down the administrative requirements relating to emission limits and type-approval of internal combustion engines for non-road mobile machinery in accordance with Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen tilføyer en ny artikkel 12a i forordning (EU) 2017/656, som i all hovedsak går ut på å forlenge perioden som kommisjonsforordning 2017/655 skal gjelde slik den lød 6. august 2018. Forordningen inneholder dessuten bestemmelser om språklige endringer og andre korrigeringer i vedleggene til kommisjonsforordning (EU) 2017/656.

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 18 (5), som tillegger kommisjonen myndighet til å fastsette detaljerte bestemmelser vedrørende de parametere som anvendes med henblikk på definisjonen av motortyper og motorfamilier og tekniske bestemmelser med henblikk på å forhindre manipulering, artikkel 21 (3) om å fastlegge modeller for opplysningsskjema og opplysningsmappen, 23 (5) om å fastsette modellen for EU-typegodkjenningsattesten, 24 (12) om å fastsette av et felles format for prøvningsrapporter og 32 (3) om fastsetting av modellen for lovpliktig merking.

Forordningen er blant annet gitt for å rette opp feil og sikre en harmonisert terminologi i hele lovpakken vedrørende utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som bestemmer at EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under] skal gjelde som forskrift. Arbeidstilsynet foreslo samtidig å innta en bestemmelse i vedlegget om at utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 – herunder den her omtalte forordningen – skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke få ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge, enn det som allerede følger av forordning 2017/656.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen da endringer i maskinforskriften og vedlegg XII til denne var på høring.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i vedlegg XII til maskinforskriften.

Status
EU-kommisjonen vedtok 27. april 2018 forordning (EU) 2018/988 om endringer og rettinger av gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 18. juli 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 7. august 2018.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Forordningen ble omtalt i høringsbrevet om endringer i maskinforskriften og vedlegg, som var på høring i perioden 11. oktober til 2 november 2018.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2018
Anvendelsesdato i EU
07.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2020
Anvendes fra i Norge
01.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0988
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro