Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/655 of 19 December 2016 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service internal combustion engines installed in non-road mobile machinery

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at forordning (EU) 2016/1628 også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok 19. desember 2016 tre forordninger med utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 om endring og opphevelse av direktiv 97/68/EF.

Kommisjonsforordningen inneholder detaljerte bestemmelser om utvelgelse av motorer, testprosedyrer og rapportering av testresultater fra overvåking av emisjoner fra forbrenningsmotorer som er installert og satt i bruk i mobile ikke-veigående maskiner. Bestemmelsene i forordningen retter seg mot produsentene av de aktuelle motortypene, jf. artikkel 2 nr. 2.

I vedlegget til forordningen nr. 7 og 10 er det gitt nærmere regler om produsentenes rapportering til den godkjennende myndighet og til kommisjonen.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 19 (2), som tillegger kommisjonen kompetanse til å fastsette delegerte rettsakter om ordninger for utvelgelse av motorer, prøvingsprosedyre og rapportering av resultater.

Forordningen er gitt for å sikre gjennomføringen av forordning (EU) 2016/1628 artikkel 19 om overvåkning av motorer som er satt i bruk.

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som gjennomfører EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under]. Kommisjonsforordning 2017/655 vil bli innplassert under samme punkt i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV som ovennevnte Parlaments- og rådsforordning, og vil dermed også bli gjort til forskrift gjennom endringen i maskinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ut over ordinær regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til endringer i maskinforskriften pga. gjennomføringen av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1628 var på høring våren 2017. Det kom ingen merknader til forskriftsendringene.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen kan medføre behov for endringer i allerede foreslått nytt vedlegg XII til maskinforskriften.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/ eller produktkontrolloven.

Status
EU-kommisjonen vedtok 19. desember 2016 tre forordninger med utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 om endring og opphevelse av direktiv 97/68/EF.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/655 ble publisert i Official Journal of the European Union 13. april 2017 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 3. mai 2017, jf. artikkel 4.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering. Forordningen er foreløpig ikke vedtatt av EØS-komiteen.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2016/1628) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2020
Anvendes fra i Norge
01.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0655
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro