Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 133/2014 av 31. januar 2014 som for å harmonisere med den tekniske utvikling når det gjelder utslippsgrenser, endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011

Commission Regulation (EU) No 133/2014 of 31 January 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress as regards emission limits, Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.04.2014)

Sammendrag av innhold

Forslagets/rettsaktens innhold og formål
Rettsakten angir endringer i direktiv 2007/46/EF (godkjenningsdirektivet), og forordningene (EF) nr. 595/2009 (om krav til utslipp fra tunge kjøretøy ved typegodskjenning og om tilgang til informasjon om utførte endringer av motor etter typegodkjenning) og (EU) nr. 582/2011 (utslipp fra tunge nyttekjøretøy, Euro VI).

Forordningen innfører en grenseverdi for antall partikler (6,0 x 10e11 #/kWh) for motorer med gnisttenning. Videre innføres det krav til typegodkjenning og krav om overensstemmelse etter at motor og kjøretøy er tatt i bruk (in-service conformity) for motorer og kjøretøy som benytter dobbeltbrennstoffteknologier (dual- fuel). Forhold knyttet til typegodkjenning av motorer som benytter gass som drivstoff blir også adressert.

Rettsakten innfører OBD- grenseverdier (benevnt OTL- verdier) for karbonmonoksid, CO, for motorer med gnisttenning i forordning (EU) nr. 582/2011. (OBD - "On-Board Diagnostics - er et datasystem i kjøretøyet som gir bileier eller verksted mulighet til å finne og diagnostisere feil ved kjøretøyet.)?

For tunge kjøretøy med teknisk tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg, tillates bruk av OBD- systemer som delvis er utviklet i overensstemmelse med OBD-krav som gjelder for lette nyttekjøretøy uten at miljøprestasjoner forringes.

Forordning (EU) nr. 582/2011 har henvisninger til ECE-regulativer, og da spesielt til ECE-regulativ nr. 49 om avgassutslipp fra tunge kjøretøy.?Ettersom endringsserie 06 av regulativ 49 har blitt vedtatt av WP.29, må henvisningene i forordningen oppdateres tilsvarende. Videre fastsettes supplerende krav for å sikre likeverdighet mellom en EF-typegodkjenning og en typegodkjenning i henhold til ECE-regulativ nr. 49.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 133/2014 endrer vedleggene I, III, IV og IX i godkjenningsdirektiv 2007/46/EF, om bl.a. godkjenning av motorkjøretøy, systemer, komponenter og tekniske enheter. Videre endrer 133/2014 vedlegg I forordningen (EF) nr. 595/2009, ved å erstatte grenseverdier for utslipp.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 133/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er alle innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk lovgivning gjennom forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring:?
Forordningen vil bli tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 31. januar 2014 og trådte i kraft i EU 20. februar 2014. Den kom til anvendelse i EU fra 1. januar 2014.

Rettsakten har ikke vært på nasjonal høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.01.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0133
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro