Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1398 av 4. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til anerkjennelse av godkjenninger gitt i samsvar med reglement nr.49 og 96 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE)

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1398 4 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to the acceptance of approvals granted in accordance with Regulations Nos 49 and 96 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordningen endrer delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og nr. 96 fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE).

For å sikre samsvar med nevnte UNECE nr. 49 og 96 vil forordning 2017/654 måtte endres. Dette sikres ved fastsettelse av forordning 2021/1398.

I forordning 2021/1398 fastsettes to endringer, henholdsvis endring i forordning (EU) 2017/654 artikkel 20 a samt vedleggene I, IV, V og XIII.

Artikkel 20 a til forordning 2017/654 endres ved inkludering av et nytt tredje ledd. Leddet skal sikre at EU-typegodkjenninger av en motor eller motorklasse omfattet av forordning 2017/654, og som innehar en godkjenning fra før 24. august 2021, fortsatt skal være gyldige.

Ordlyden i punkt 2.6.2 i vedlegg I endres ved at godkjenningsmyndigheten, i de tilfeller innlevert godkjenningssøknad ikke fullt ut samsvarer med motorgruppen som definert i forordning (EU) 2017/656 vedlegg IX, kan denne velge en alternativ, og hvis nødvendig, en ekstra referansetestmotor for godkjenning og testing.

I vedlegg IV, vedlegg I til forordning 2017/654 endres punkt 11.4.2.1.4. Punktet fastsetter tidspunkt for når låst teller, kan tilbakestilles. I gjeldende forordning vil telleren kunne låses opp 40 motordriftstimer etter feilfri kontroll av NOx. I UNECE nr. 49 er tilsvarende tidsfrist 36 timer. Sistnevnte frist vil følgelig måtte kunne anses som tilstrekkelig for meddelelse av en EU-typegodkjenning etter forordning (EU) 2016/1628.

Punkt 1, femte ledd i vedlegg V til forordning 2017/653 endres slik at driftspunkter fra motorkontrollområdene for utføring av en stasjonær off-road testsyklus kan endres.

Artikkel 19 til forordning 2016/1628 samsvarer ikke med de generelle og tekniske krav og prøvemetoder som fastsatt i henholdsvis endringsserie 06 til UNECE nr. 49 og endringsserie 05 til nr. 96. Typegodkjenninger etter nevnte endringsserier vil dermed måtte samsvare med tilsvarende EU-typegodkjenninger og den lovpålagte merking som følger av forordning 2016/1628.

For å sikre overenstemmelse med artikkel 19 bør motorfabrikanter, godkjent etter UNECE endringsserie 05 og 06, anmode en eller flere godkjenningsmyndigheter om å føre tilsyn med deres forpliktelser etter artikkel 19.

Typegodkjennelser meddelt i overenstemmelse med endringsseriene 00, 01, 02, 03 og 04 til UNECE nr. 96, skal anerkjennes som samsvarende med henholdsvis EU-typegodkjennelsene meddelt og lovlig merket som påkrevd for trinn I, II, IIIA og IIIB og IV i henhold til direktiv 97/68/EF og EU-typegodkjennelser av motorer til særlige formål, meddelt i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

For å sikre entydig motoridentifikasjon og overenstemmelse med de gjeldende administrative bestemmelser, bør motorer markedsført etter typegodkjenninger, og hvor det er meldt samsvar med endringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til UNECE nr. 96, ledsages av den relevante overenstemmelsesmeddelelse og supplerende merking, jf. forordning (EU) 2016/1628 artikkel 31 og 32 nr. 2.

Kravene i forordning 2021/1698 får, ut ifra et teknisk synspunkt, ikke innvirkning på motorens yteevne, og EU typegodkjenninger for motortype eller motorklasser godkjent i henhold til forordning (EU) 2017/654 vil, i dets versjon av 23. august 2021, forblir gyldige.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i norsk rett.

Det foreslås at EØS-henvisningene i maskinforskriftens EØS-henvisningsfelt oppdateres slik at forordning 2021/1398 inntas under dets nr. 1 f som endring av forordning 2017/654.

Forordning 2021/1398 gjøres til forskrift gjennom endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring. Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i EØS-henvisningen til maskinforskriften.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven.

Status
Den 4. juli 2021 vedtok Europakommisjonen forordning (EU) 2021/1398 om av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og nr. 96 fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE).

Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 24. august 2021, og kom til anvendelse i EU 13. september.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er EØS-relevant. Utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt EU 29. september, og saken ligger dermed per dags dato til behandling hos EØS-komiteen. Ved vedtak i EØS-komiteen innlemmes forordningen i EØS-avtalen.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2021
Anvendelsesdato i EU
13.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1398
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro