Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/932 av 29. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 når det gjelder bestemmelsene om testing ved hjelp av portabelt avgassmåleutstyr (PEMS) og krav til typegodkjenning av generelle typer drivstoff

Commission Regulation (EU) 2018/932 of 29 June 2018 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the requirements for universal fuel range type-approval

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rammedirektiv 2007/46/EF omhandler tekniske bestemmelser for godkjenning av bil og tilhenger til bil, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse. Rammedirektivet utfylles (bl.a.) av forordning (EF) nr. 595/2009, som omhandler avgassutslipp fra tunge nyttekjøretøy (herunder grenseverdier for utslippene og ikrafttredelsesdatoer). Forordning (EU) nr. 582/2011 inneholder de konkrete tekniske og administrative bestemmelsene som er nødvendige for å å gjennomføre forordning 595/2009, slik at tunge kjøretøy skal kunne typegodkjennes etter regelverket. Forordning 582/2011 er i sin tur endret en rekke ganger ved ulike forordninger, bl.a. for å presisere kravene til portabelt måleutstyr (PEMS) og hvordan testing i virkelig trafikk skal utføres.

Forordning (EU) 2018/932 er en endringsforordning til 582/2011, og omhandler konkret krav til drivstoff og prøvestrekning i forbindelse med testing av kjøretøy

I forbindelse med testing i virkelig trafikk med PEMS (utstyr for måling i virkelig trafikk) er det innført krav hvordan testen skal gjennmføres, dvs. hvor mye som skal være bykjøring i forhold til landevegskjøring . For noen typer av kjøretøy i kategori N3 som har motor med høyere nominell effekt vil PEMS-testing i henhold til gjeldende bestemmelser medføre at resultatene av testen ikke blir riktig. For å få riktig PEMS-tester foreslås det å øke lengden på bykjøring i forhold til landevegskjøring, noe som medfører at den totale prøvestrekningen blir forlenget.

I forbindelse med testing kan det brukes alternative drivstoff som ikke er i henhold til gjeldende standarder. Når motoren ikke har utstyr (ECU) for å kjenne igjen hvilket drivstoff som brukes, er det derfor opptil tekniske prøveinstans å bestemme hvordan testen skal gjennomføres. På grunn av økt interesse for å få typegodkjent alternative drivstoffer har Kommisjonen funnet det nødvendig å utarbeide krav for hvordan hamonisering av de ulike drivstoffene skal være. Ved bruk av alternativt drivstoff under PEMS-testing må det anvendes en korreksjonsfaktor for effekt for å bestemme det riktige dreiemomentet når det gjelder beregning av utslippene.

CEN-standarder for visse type dieselblandinger med fettsyremetylester (FAME) og parafinholdig diesel er oppdatert, og forordning 2018/932 inneholder derfor referanse til de nye standardene. Dersom fabrikanten tillater at motoren bruker drivstoff som ikke er i samsvar med kravene i direktiv 98/70 eller gjeldende CEN.standard, skal fabrikanten fastslå korreksjonsfaktoren for hvert brensel som brukes.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) 2018/932 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:
Forordning 2018/932 endrer spesifikt forordning 582/2011, som igjen er en endringsrettsakt til grunnforordningen for avgass (EF) nr. 595/2009. Sistnevnte er inntatt i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) § 3 og vedlegg 1, kravområde 41A.

Norsk gjennomføring:
Forskriftens § 3 og vedlegg 1 vil bli endret for å implementere forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper (TCMV, Brussel) i forbindelse med utarbeidelse av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt den 29. juni 2018, ble publisert i EU-tidende den 2. juli 2018 og kom til anvendelse i EU fra 22. juli 2018.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 3. september 2018, med frist 1. oktober 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 26. oktober 2018, beslutning nr. 209/2018. Forordningen ble tatt inn i bilforskriften den 30. oktober 2018, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2018
Gjennomføringsfrist i EU
22.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 7-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2018
Anvendes fra i Norge
30.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0932
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro