Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1718 av 20. september 2016 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til avgassutslipp fra tunge kjøretøy når det gjelder bestemmelsene om testing ved hjelp av portabelt avgassmåleutstyr (PEMS) og prosedyren for testing av holdbarheten forurensningsbegrensende utskiftingsdeler

Commission Regulation (EU) 2016/1718 of 20 September 2016 amending Regulation (EU) No 582/2011 with respect to emissions from heavy-duty vehicles as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the procedure for the testing of the durability of replacement pollution control devices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2016)

Sammendrag av innhold
Godkjenningsregelverket for bil og tilhenger til bil springer ut av rammedirektiv 2007/46/EF og avledede rettsakter. Utslippskrav og målemetoder reguleres bl.a. av forordningene (EF) nr. 595/2009 og (EU) nr. 582/2011. Forordning 2016/1718 endrer sistnevnte, og omhandler konkret portabelt måleutstyr slik at overholdelse av utslippskrav skal kunne verifiseres.

En del av typegodkjenningsprosedyren er å teste overensstemmelse med kravene av kjøretøy i drift (in-service conformity testing). Til dette benyttes portabelt avgassmåleutstyr - PEMS (portable emission measurement systems), slik det fremgår av forordning nr. 582/2011. PEMS benyttes også til å kontrollere off-cycle avgassutslipp. Dette skal sikre at avgassrensesystemene fungerer i virkelig trafikk og ikke bare i den fastsatte testsyklusen for typegodkjenning. Kommisjonen har nå gjennomført en analyse av testprosedyren for off-cycle-utslipp. Analysen avdekket mangler ved prosedyren som nå er blitt utbedret.

Hittil har ikke utslipp fra kjøretøy under oppvarming blitt vurdert i forbindelse med typegodkjenningen av kjøretøyet. For å få mer kunnskap om dette området og for å utarbeide ny testprosedyre for kaldstart, ønsker kommisjonen i en undersøkelsesfase å samle inn typegodkjenningsdata fra bl.a. test av kjøretøy i drift.

Videre har kommisjonen tatt for seg holdbarheten til forurensningsbegrensende erstatningsdeler. Slike erstatningsdeler skal i henhold til forordning nr. 582/2011 typegodkjennes etter Euro VI-kravene når testprosedyrer vedrørende holdbarhet er på plass. Testprosedyren er basert på fremskyndet aldring av erstatningsdelene gjennom virkninger av varme og smøremiddelforbruk.

Nye testprosedyrer blir gjeldende for nye typer kjøretøy og motorer fra 1. september 2018 og for alle nye kjøretøy fra 1. september 2019.

Med forordning 2016/1718 blir også henvisninger til ECE-regulativer i forordning nr. 582/2011 oppdatert.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:
Forordning 2016/1718 endrer spesifikt forordning 582/2011, som igjen er en endringsrettsakt til grunnforordningen for avgass (EF) nr. 595/2009 (som er inntatt i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, bilforskriften) vedlegg 1. Forordning 582/2011 var tidligere inntatt i bilforskriften § 3, men kommer nå kun til uttrykk i EØS-henvisningene innledningsvis i forskriften.

Norsk gjennomføring:
For økt klarhet når det gjelder hvilken rettsakt som spesifikt endres foreslås å gjengi den konkrete referansen i EØS-avtalens vedlegg der forordning 582/2011 er opplistet. Dette er EØS-avtalen vedlegg II kap.I nr. 45zzl (se høringens forskriftsforslag).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk. Herunder vil forordningen implementeres i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Sakkyndige instansers merknader
Vegdirektoratet er positiv til at testprosedyrer knyttet til kjøretøy i drift blir forbedret.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper/andre fora (TCMV m.m.) forut for vedtakelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 20. september 2016 og trådte i kraft i EU 17. oktober 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.09.2016
Anvendelsesdato i EU
17.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 184-224
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2016
Anvendes fra i Norge
08.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1718
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro