Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: rapporteringsskjema

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/205/EU av 31. mars 2010 om rapporteringsskjemaet vedrørende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF

Commission Decision 2010/205/EU of 31 March 2010 concerning the reporting questionnaire relating to Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2012)

Sammendrag av innhold

Rettsaktens innhold og formål
I artikkel 16 (1) i Forordningen om et europeisk utslippsregister (Pollutant Release and Transfere Register (PRTR)-forordningen) er det nedfelt et krav om at landene skal utarbeide en rapport om gjennomføringen av forordningen de siste tre rapporteringsår. Med gjennomføringen siktes det her til eks. hvilke rutiner for rapportering landene har utarbeidet nasjonalt, hvordan data kvalitetssikres, hvordan informasjon om registeret spres til allmennheten og begrunnelse for eventuelle unntak som er gjort mht. offentliggjøring av data. Rapporteringsplikten etter art. 16 (1) kommer i tillegg til den årlige rapporteringen av utslippsdata til registeret. Den første rapporten etter art. 16 (1) skal dekke rapporteringsårene 2007, 2008 og 2009, og være elektronisk. Kommisjonen har gjennom sin beslutning av 31 mars 2010 vedtatt et spørreskjema som medlemslandene skal benytte ved sin rapportering. Det vil være Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som rapportere på vegne av Norge.

Merknader
PRTR-forordningen som hjemler beslutningen er hjemlet i EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art 192). Etableringen av spørreskjemaet følger naturlig av kravene i forordningen, og det er en fordel for landene at det lages et spørreskjema som tydelig angir hvilken informasjon Kommisjonen trenger. Klima- og forurensningsdirektoratet vil være ansvarlig for å svare på skjemaet for Norge. Rettsakten nødvendiggjør verken lov- eller forskriftsendring, og anses gjennomført ved at myndighetene rapporterer i henhold til spørreskjema. Konsekvensene av rettsakten vil være en effektivisering av direktoratets arbeid med å rapportere om gjennomføring av PRTR-forordningen. Ut over dette forventes rettsakten verken å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (09.03.2011), der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 9. mars 2011, og utvalget konkluderte at rettsakten er relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonen vedtok beslutningen 31. mars 2010. Tatt inn i EØS-avtalen 2. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2010
Anvendelsesdato i EU
28.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 659-661
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.07.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro