Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av format for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

(Draft) Commission Implementing Decision establishing the format of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2015/2193/EU of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certiain pollutants into air from medium combustion plants

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Article 11(2) of Directive 2015/2193/EU requires Member States to provide to the Commission by 1 January 2021 a report estimating annual emissions of carbon monoxide (CO) from medium combustion plants.

(2) In accordance with Article 11(3) (first subparagraph) of Directive 2015/2193/EU, the Commission should make an electronic reporting tool available to the Member States for reporting purpose.

(3) In accordance with Article 11(3) (second subparagraph) of Directive 2015/2193 EU the reporting technical formats should be specified by the Commission in order to simplify and streamline reporting obligations for the Member States.

(4) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the committee established by Article 75(1) of Directive 2010/75/EU as referred to in Article 15 of Directive 2015/2193/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet