Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1250/2008 av 12. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til krav til sertifikat ved import av fiskeriprodukter, levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler som skal til konsum

Commission Regulation (EC) No 1250/2008 of 12 December 2008 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards certification requirements for import of fishery products, live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 om fastsettelse av gjennomføringstiltak for visse produkter i forordning (EF) nr. 853/2004 (H2), forordning (EF) nr. 854/2004 (H3) og forordning (EF) nr. 882/2004/EF (kontrollforordningen), unntak fra forordning (EF) nr. 852/2004 (H1) og endring av H2 og H3 som gir felles folkehelse- og dyrehelsesertifikater ved import av fiskeprodukter og toskallede bløtdyr som skal til konsum.

Særskilte vilkår ved import av produkter av fisk og krepsdyr av mottakelige arter av fisk og krepsdyr fremgår av nytt appendix IV til vedlegg VI, jf. modell for sertifikat ved import av fiskeriprodukter til konsum.

Særskilte vilkår ved import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler fremgår av nytt appendix V til vedlegg VI, jf. modell for sertifikat ved import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler til konsum.

Det gis en overgangsperiode slik at forsendelser som følges av sertifikater utstedt i samsvar med forordning (EF) nr. 2074/2005 som endret av forordning (EF) nr. 1664/2006, kan importeres frem til 30. juni 2009.

Folkehelsekrav:
Folkehelsekrav til toskallede bløtdyr i H2 vedlegg II seksjon VII gjelder også for levende pigghuder, kappedyr og marine snegler. Omfanget i sertifikatmodellen er utvided slik at den også gjelder for levende pigghuder, kappedyr og marine snegler.

Dyrehelsekrav:
Modell for sertifikater som er gitt i forordning (EF) nr. 2074/2005 endres slik at de er i samsvar med de prinsipper som er gitt i direktiv 2006/88/EF (fiskehelsedirektivet) for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer på liste over ikke-eksotiske sykdommer (vår liste 2). Dyrehelsekravene gjelder for fisk, krepsdyr og bløtdyr. Ved import av produkter av fisk, krepsdyr og bløtdyr til konsum av arter som er mottakelig for sykdom på liste over eksotiske sykdommer (vår liste 1), skal myndighetene i avsenderlandet signere på at forsendelsen kommer fra et område som er fritt for relevant sykdom. Tilsvarende gjelder også for forsendelser av arter som er mottakelige for ikke-eksotisk sykdom, og som skal til et område som er i kategori I, II eller IV for relevant sykdom. Det er også stilt noen krav til transport og merking av transport. Dyrhelsekravene gjelder ikke for forsendelser av:

- Krepsdyr og bløtdyr som ikke er levedyktige dersom de skulle settes ut.
- Fisk som er slaktet og sløyd.
- Akvakulturdyr og produkter som ikke skal tilvirkes, som er pakket for salg hos detaljist, og som oppfyller krav i hygieneregelverket (forordning (EF) nr. 853/2004).
- Levende krepsdyr og bløtdyr som skal til godkjent slakteri og tilvirkningsanlegg, gjenutleggingsområde, rensesentral eller lignende hvor avløpsvannet behandles slik at risiko for predning av relevant smittestoff reduseres til et akseptabelt nivå.
- Levende krepsdyr og bløtdyr som skal til tilvirkning, uten midlertidig lagring før tilvirkning, og som er pakket og merket for dette formålet i henhold til hygieneregelverket (forordning (EF) nr. 853/2004).

Merknader
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 22. desember 2008 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (forskriften har ennå ikke fått noe nummer på Lovdata). Det foreslås at henvisningsforskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1250/2008 plasseres i den samme forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 2074/2005.

De nye sertifikatene er endret slik at de er tilpasset de nye prinsippene for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer på liste over ikke-eksotiske sykdommer som allerede er gitt og gjennomført med fiskehelsedirektivet. Sammenlignet med tidligere sertifikater vil ikke de nye i sertifikatene medføre vesentlige konsekvenser verken for næringen eller offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

I en tidlig fase ble utkast til rettsakt forelagt næringen i Norge ved FHL. Kommentarer og innspill fra Norge har i stor grad blitt tatt hensyn til. Et tidligere utkast til rettsakt ble også sendt på tidlig høring sammen med forskriftsforslag som gjennomførte fiskehelsedirektivet, med høringsfrist 18. april 2008. Det var da ingen kommentarer til utkastet.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 59-68
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1250
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro