Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av bestemmelsene om utstyr og beskyttelsessystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (omarbeiding)

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (Recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.05.2014)

Varepakken ble vedtatt i 2008 og inneholder to forordninger, Europaparlaments- og rådsforordning 764/2008/EF og 765/2008/EF, og en Europaparlaments- og rådsbeslutning 768/2008/EF som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for bedrifter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/34/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignment”-pakken. Dette er beskrevet i tidliger EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet. Dette notatet beskriver kun de forhold som avviker fra varepakken eller er unikt for ATEX-utstyrsdirektivet slik dette er beskrevet i direktiv 2014/34/EU.

Sammendrag av innhold
Direktivet beskriver hvordan de ulike aktørene i forsyningskjeden skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem med tanke på at kun sikre eksplosive varer skal omsettes i markedet. De økonomiske aktørene er alle ledd i forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker. Direktivet gir regler om hvordan de eksplosive varene skal være konstruert, produsert og dokumentert, samt reglene for CE-merking og ulike prosedyrer for samsvarserklæring og involvering av teknisk kontrollorgan.

Direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, samt om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse.

Virkeområdet til direktivet er det samme som angitt i basisrettsakten direktiv 1994/9/EF.

I tillegg til de nye definisjonene som følger av varepakken er noen definisjoner i artikkel 2 ((7), (8) og (9)) redigert uten at dette medfører materielle endringer.

Kapittel 2 gir reglene for de økonomiske aktørene i tråd med varepakkens system. Det settes blant annet krav til økt sporbarhet. Det er tilføyd nytt punkt 6 i artikkel 6 om merking med det spesielle merket for eksplosjonsbeskyttelse i vedlegg II punkt 1.0.5.

Bestemmelsene om overensstemmelse for produktet i direktivets kapittel 3 følger dagens system og innebærer ingen vesentlig endring i regelverket.

Kapittel 4 inneholder reguleringen av tekniske kontrollorganer, akkrediteringen, tilsynsmyndighetens utpeking, og tilhørende notifikasjonsprosedyrer.

Kapittel 5 gjør gjeldende Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter artikkel 16 til 29, for utstyr og sikkerhetssystemer for bruk i eksplosjonsfarlig område.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Direktivet er hjemlet traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regulering på område er gitt i forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX-produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/34/EU vil innebære en fullstendig revisjon av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til økt sporbarhet vil trolig ha økonomiske konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Direktivet er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fulgt arbeidet med nytt direktiv via arbeidsgruppen ATEX Working Party under Europakommisjonen.

Frist for implementering i EU er 20. april 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
19.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 59-106
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.04.2016
Anvendes fra i Norge
20.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro