Utveksling av fortrolige opplysninger fra foretaksregistre mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 192/2009 av 11. mars 2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige opplysninger mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstater

Commission Regulation (EC) No 192/2009 of 11 March 2009 implementing Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes, as regards the exchange of confidential data between the Commission (Eurostat) and Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innhold
I forordning (EF) nr. 177/2008 fastsettes en ny felles ramme for bedriftsregistre utelukkende til statistiske formål for å sikre en harmonisert utvikling av bedriftsregistre.

I henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 177/2008 er det nødvendig å fastsette formatet, sikkerhets- og konfidensialitetstiltak samt prosedyren for oversendelse av data om individuelle enheter til Kommisjonen (Eurostat) og for oversendelse av data om multinasjonale grupper av foretak til de relevante nasjonale myndigheter.

Merknader
Forordningen har ingen eller bare minimale økonomiske og administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.04.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 76-83
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0192
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro