Utveksling av personopplysninger med Færøyene

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/146/EU av 5. mars 2010 om tilstrekkeligheten av beskyttelsesnivået som sikres ved Færøyenes lov om behandling av personoplysninger, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF

Commission Decision 2010/146/EU of 5 March 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the Eurpean Parliament and of the Council on the adequate protection provided by the Faroese Act on processing of personal data

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.4.2012)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder parlaments- og rådsbeslutning om beskyttelsesnivået ved behandling av personopplysninger på Færøyene. Beslutningen medfører at Færøyene vurderes å ha et tilfredsstillende personvernnivå i forhold til de krav som følger av direktiv 95/46/EC. Overføring av personopplysninger fra stater som er forpliktet av direktiv 95/46/EC kan derfor skje til behandlingsansvarlige etablert på Færøyene. Unntak kan likevel gjøres dersom det er grunn til å tro at personopplysningene ikke vil bli behandlet i henhold til direktivets krav etter overføringen.

Merknader

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser, og krever ikke endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Vurdering

Kommisjonens beslutning vurderes relevant i forhold til overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til personopplysningsloven § 29.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. mars 2010, og publisert i OJ 9. mars 2010. Rettsakten er til vurdering i EØS-/EFTA-landene for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.03.2010
Anvendelsesdato i EU
15.06.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 89-91
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0146
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro