Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/307 av 28. februar 2018 om utvidelse av de særlige garantiene med hensyn til Salmonella ssp. fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, til å gjelde kjøtt fra broilere (Gallus gallus) beregnet på Danmark

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/307 of 28 February 2018 extending the special guarantees concerning Salmonella spp. laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to meat derived from broilers (Gallus gallus) intended for Denmark

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innvilger Danmark tilleggsgarantier for Salmonella spp. som Sverige, Finland og Norge allerede har. Garantien gjelder for fjørfekjøtt (Gallus gallus) som innføres til Danmark, med hjemmel i EUs forordning (EF) nr. 853/2004, artikkel 8 (2) og forordning (EF) nr. 1688/2005, vedlegg IV.

Rettsakten innebærer at Danmark kan kreve at fjørfekjøtt som innføres til landet skal oppfylle følgende

-avsendervirksomheten skal ta prøver av forsendelsene av fjørfekjøtt og det skal ha gjennomgått en mikrobiologisk undersøkelse med negativt resultat i samsvar med fellesskapets regelverk. Dette gjelder ikke hvis kjøttet blir sendt til en virksomhet i Danmark som pasteuriserer, steriliserer eller på annen måte behandler kjøttet med tilsvarende virkning, eller hvis avsenderlandet er Sverige, Norge eller Finland (land som omfattes av samme tilleggsgaranti)

-fjørfekjøttet skal følges av et handelsdokument eller et sertifikat der det framgår at kjøttet har blitt undersøkt med et negativt resultat, og/eller at kjøttet skal gjennomgå pasteurisering, sterilisering etc. i mottaksvirksomheten, og/eller kommer fra en virksomhet i Sverige, Norge eller Finland (dvs et land med lik tilleggsgaranti for Salmonella spp.)

Danmark ble i 2012 innvilget spesielle garantier for konsumegg gjennom forordning (EU) nr. 427/2012.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, siden Norge allerede tilhører de land som har tilleggsgaranti for Salmonella spp. Dvs Norge trenger ikke å utføre noen ytterligere undersøkelser hvis vi ønsker å eksportere fjørefekjøtt til Danmark

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det danske programmet innfrir kravene i veiledningsdokumentet, SANCO/745/2008R6 for tilleggsgarantier for fjørfekjøtt for Salmonella spp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken fikk kvalifisert flertall i møte 1. februar 2018 i SCPAFF, biologisk trygghet.

Rettsakten ble vedtatt i EU den 28. februar 2018 og ble publisert i Official journal den 2. mars 2018.

Rettsakten ble tatt inn i EØS avtalen den 21. september 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.02.2018
Anvendelsesdato i EU
22.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro