Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/590/EF av 27. august 2007 om forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa og tilhørende bestemmelser om forflytning i Nederland

Commission Decision 2007/590/EC of 27 August 2007 on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza and related provisions for movements in the Netherlands

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat - april 2008

Sammendrag av innhold
Rettsakten retter seg mot Nederland og omhandler betingelser for godkjenning av deres vaksineringsplan, og beskriver detaljerte restriksjoner for flytting av fjørfe som er vaksinert mot høypatogen aviær influensa. Vaksineringen begrenser seg til hobbyfjørfe, organisk og frittgående fjørfe, som anses å være de gruppene av fjørfe som har høyest risiko for å smittes av aviær influensa.

Restriksjonene innebærer at vaksinerte dyr kun kan flyttes til utstillinger, og organisk/frittgående fjørfe kun kan transporteres til en annen besetning med vaksinerte dyr, eventuelt direkte til slakt. Ved flytting av fjørfe til andre medlemsland skal Nederland sørge for at et helsesertifikat som beskriver fuglenes vaksinasjonsstatus følger med.

Konsumegg fra vaksinerte besetninger kan kun transporteres til andre medlemsland hvis dyrene har blitt undersøkt og testet for aviær influensa regelmessig, og eggene må fraktes direkte til et eggpakkeri, eventuelt gå til industri. Tilsvarende kan kjøtt og kjøttprodukter fra vaksinerte flokker kun transporteres til medlemsland dersom flokken er underøkt og testet for aviær influensa. Flokken skal også ha blitt inspisert av en offentlig veterinær innen 48 timer før lasting, og flokken skal holdes atskilt fra flokker med ulik vaksinasjonsstatus.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk, da kravene i vedtaket kun retter seg mot Nederland.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2007
Anvendelsesdato i EU
28.08.2007

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 14-18
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
26.04.2008

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0590
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro