Våpendirektivet: gjennomføringsbestemmelser om administrativt sammarbeid ved hjelp av IMI

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/689 av 16. januar 2019 om et pilotprosjekt for gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid i rådsdirektiv 91/477/EØS ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2019/689 of 16 January 2019 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Council Directive 91/477/EEC by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne for at hjælpe medlemsstaterne med at overholde de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2012 gør det muligt for Kommissionen at gennemføre pilotprojekter med henblik på at vurdere, om IMI er effektivt til gennemførelsen af bestemmelser om administrativt samarbejde i EU-retsakter, som ikke er opført i bilaget til forordningen.

(3) Ved Rådets direktiv 91/477/EØF fastlægges der bestemmelser om administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben. I henhold til direktivets artikel 13 skal Kommissionen fastsætte nærmere bestemmelser for den systematiske elektroniske udveksling af visse oplysninger. Kommissionen har vedtaget delegeret forordning (EU) 2019/686 om nærmere bestemmelser om den systematiske udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen. IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde, der falder ind under denne delegerede forordnings anvendelsesområde. For disse bestemmelser bør der laves et pilotprojekt, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(4) Med IMI opnås den tekniske funktionalitet, som gør det muligt for de nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, at opfylde deres forpligtelser, som er fastlagt i artikel 4, 5 og 6 i delegeret forordning (EU) 2019/686.

(5) I forbindelse med oplysninger og dokumenter, der indeholder personoplysninger, og som fremsendes eller uploades som en del af pilotprojektet, bør den dato, som betragtes som den formelle lukning af en administrativ samarbejdsprocedure, fastlægges klart for at sikre, at personoplysningerne blokeres og fjernes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til. Datoen, som betragtes som den formelle lukning, bør være udløbsdatoen på det relevante dokument om forudgående samtykke, overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet som indsendt af den kompetente myndighed.

(6) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en frist herfor.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
23.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet