Varsling av smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser for flått-overført hjernebetennelse og vektor-overførte sykdommer

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/492/EU av 3. september 2012 om endring av vedtak 2000/96/EF hva angår flått-overført hjernebetennelse og kategorien av vektor-overførbare sykdommer

Commission Decision 2012/492/EU of 3 September 2012 amending Decision 2000/96/EC as regards tick-borne encephalitis and the category of vector-borne communicable diseases

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om, hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF indeholder en liste over bestemte overførbare sygdomme, der skal dækkes af den epidemiologiske overvågning under EF-nettet, der blev oprettet ved beslutning nr. 2119/98/EF.

(2) Vektorbårne sygdomme er nævnt specifikt i bilaget til beslutning nr. 2119/98/EF som en kategori af overførbare sygdomme, der skal udvælges for at opnå ensartede oplysninger til indberetning.

(3) Flåtbåren hjernebetændelse (TBE) er en flåtbåren sygdom hos mennesker, der forårsager langvarige neurologiske handicaps og medfører døden i op mod 1,4 % af tilfældene. Sygdommen kan forebygges med vaccination, og i de senere år er den forekommet stadig hyppigere og har spredt sig til nye geografiske områder i Europa. Dette har formentlig forskellige årsager, bl.a. klimaforandringer og ændring af flåtens levesteder.

(4) TBE opfylder derfor kriterierne i bilag II til beslutning 2000/96/EF for udvælgelse af overførbare sygdomme, som den epidemiologiske overvågning skal dække inden for EF-nettet, der blev oprettet ved beslutning nr. 2119/98/EF, og sygdommen bør optages på listen over overførbare sygdomme, som den epidemiologiske overvågning skal dække, i bilag I til beslutning 2000/96/EF.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til beslutning nr. 2119/98/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.09.2012
Anvendelsesdato i EU
25.09.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet